لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CLOSEALLOTHER در اتوکد

CLOSEALLOTHER (فرمان)

همه نقشه های باز دیگر را بجز نقشه فعلی می بندد. تمام نقشه های باز بسته است ، به جز نقشه فعلی. یک جعبه پیام برای هر نقاشی ذخیره نشده نمایش داده می شود ، که می توانید قبل از بستن آن ، تغییراتی را که در نقاشی ایجاد شده است ، ذخیره کنید.

CLOSEALLOTHER (Command)

Closes all other open drawings, except the current drawing.

All open drawings are closed, except the current drawing. A message box is displayed
for each unsaved drawing, in which you can save any changes made to the drawing before
closing it.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.