دستور TSTACKSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TSTACKSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

درصد ارتفاع کسری متن پشته را نسبت به ارتفاع فعلی متن انتخاب شده کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 70

مقادیر معتبر از 25 تا 125 است.