دستور LOFTANG1 (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTANG1 (متغیر سیستم) در اتوکد

زاویه پیش نویس را از طریق اولین مقطع در یک عملیات انبار تنظیم می کند.

نوع: واقعی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۹۰

جهت ۰ از خارج از منحنی روی صفحه منحنی اندازه گیری می شود. جهت مثبت به سمت مقطع بعدی اندازه گیری می شود. مقادیر معتبر از ۰ تا کمتر از ۳۶۰ است.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​