نحوه ارزیابی عبارات توسط دستور CAL (دستور ماشین حساب خط فرمان AutoCAD)

دستور CAL اعداد را بر اساس قوانین ریاضی استاندارد ارزیابی می‌کند:

  • ابتدا عبارات داخل پرانتز ارزیابی می‌شوند، شروع از جدیدترین مجموعه.
  • سپس عملگرها به ترتیب استاندارد اعمال می‌شوند: ابتدا توان، سپس ضرب و تقسیم، و در آخر جمع و تفریق.
  • عملگرهای با اولویت یکسان از چپ به راست اعمال می‌شوند.

عبارات عددی

عبارات عددی شامل اعداد صحیح واقعی و توابع هستند که با عملگرهای مختلف در جدول زیر ترکیب می‌شوند.

عملگرهای عددی

عملگر عمل
( ) گروه‌بندی عبارات
^ نشان دهنده توان
* , / ضرب، تقسیم
+, – جمع، تفریق

مثال‌هایی از عبارات عددی:

  • ۳
  • ۳ + ۰.۶
  • (۵.۸^۲) + PI

عبارات برداری

عبارات برداری مجموعه‌ای از نقاط، بردارها، اعداد و توابع هستند که با عملگرهای مختلف در جدول زیر ترکیب می‌شوند.

عملگرهای برداری

عملگر عمل
( ) گروه‌بندی عبارات
& تعیین محصول برداری از بردارها (به عنوان یک بردار)

[a,b,c]&[x,y,z] = [ (b*z) – (c*y) , (c*x) – (a*z) , (a*y) – (b*x) ]

* تعیین محصول اسکالر بردارها (به عنوان یک عدد واقعی)

[a,b,c]*[x,y,z] = ax + by + cz

*, / ضرب، تقسیم یک بردار در یک عدد واقعی

a*[x,y,z] = [a*x,a*y,a*z]

+, – جمع، تفریق بردارها (نقاط)

[a,b,c] + [x,y,z] = [a+x,b+y,c+z]

مثال‌هایی از عبارات برداری:

  • A+[1,2,3] مکان مربوط به [۱,۲,۳] واحد نسبت به نقطه A را ارائه می‌دهد.
  • عبارت [۲<45<45] + [2<45<0] – [1.02, 3.5, 2] دو نقطه را اضافه کرده و یک نقطه را تفریق می‌کند. دو نقطه اول با استفاده از مختصات کروی بیان شده‌اند.

 

 

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​