دستور GRIDUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GRIDUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله شبکه (X و Y) برای نمای فعلی را مشخص می کند.

نوع: نقطه ۲D
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۵۰۰۰،۰.۵۰۰۰ (امپریالیستی) یا ۱۰،۱۰ (متریک)

برای تنظیم فاصله شبکه به فاصله فوری ، GRIDUNIT را برابر با ۰ تنظیم کنید. تا زمانی که نمای نمایش داده شود ، تغییرات در GRIDUNIT در شبکه نمایش داده نمی شوند.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​