دستور GEOMARKLATLONG در اتوکد

GEOMARKLATLONG (فرمان)

یک نشانگر موقعیت را در مکانی که توسط عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی تعیین می شود ، قرار می دهد.

علامت

این دستور معادل گزینه Lat-long فرمان GEOMARKPOSTION است. نشانگرهای موقعیتی حاشیه نویسی هستند که مکان ها را نشان و نشان می دهند. یک نشانگر موقعیت به طور معمول از یک نقطه ، یک خط رهبر و متن چند خطی تشکیل شده است.

این دستور فقط درصورتی موجود است که فایل نقاشی شامل اطلاعات موقعیت جغرافیایی باشد.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

عرض جغرافیایی
عرض جغرافیایی محل را مشخص می کند. می توانید عرض جغرافیایی را در درجه های اعشاری یا درجه / دقیقه / ثانیه تعیین کنید. این فرمان ، عرض جغرافیایی را تأیید می کند ، به طوری که بین +۹۰ آ ؛ و -۹۰ آ باشد.
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی محل را مشخص می کند. می توانید عرض جغرافیایی را در درجه های اعشاری یا درجه / دقیقه / ثانیه تعیین کنید. این فرمان طول جغرافیایی را تأیید می کند که بین +۱۸۰ آ و -۱۸۰ آ باشد.

GEOMARKLATLONG (Command)

Places a position marker at a location defined by latitude and longitude.

Find

This command is equivalent to the Lat-long option of the GEOMARKPOSTION command.

Position markers are annotations that indicate and label locations. A position marker
typically consists of a point, a leader line, and multiline text.

This command is available only if the drawing file contains geographic location information.

The following prompts are displayed.

Latitude
Specifies the latitude of the location. You can specify the latitude in decimal degrees
or degrees/minutes/seconds. The command validates the latitude so that it is between
+۹۰آ؛ and -90آ؛.
Longitude
Specifies the longitude of the location. You can specify the latitude in decimal degrees
or degrees/minutes/seconds. The command validates the longitude so that it is between
+۱۸۰آ؛ and -180آ؛ .

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​