دستور DIMTZIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTZIN (متغیر سیستم) در اتوکد

سرکوب صفرها را در مقادیر تحمل کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰ (امپریالیستی) یا ۸ (متریک)

مقادیر ۰-۳ فقط بر ابعاد پا و اینچ تأثیر می گذارد.

۰

پا صفر و دقیقا صفر اینچ را سرکوب می کند

۱

شامل فوت صفر و دقیقاً صفر اینچ است

۲

شامل پا صفر و سرکوب اینچ صفر است

۳

شامل صفر اینچ و سرکوب پا صفر است

۴

صفرهای پیشرو را در ابعاد اعشاری سرکوب می کند (به عنوان مثال ، ۰.۵۰۰۰ می شود .۵۰۰۰)

۸

صفرهای دنباله دار را در ابعاد اعشاری سرکوب می کند (برای مثال ، ۱۲.۵۰۰۰ ۱۲.۵ می شود)

۱۲

صفرهای مهم و پیشرو را سرکوب می کند (برای مثال ، ۰.۵۰۰۰ می شود .۵)

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران