دستور DIMTVP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTVP (متغیر سیستم) در اتوکد

موقعیت عمودی متن بعد را در بالا یا زیر خط بعد کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۰۰۰۰

مقدار DIMTVP هنگام خاموش بودن DIMTAD استفاده می شود. مقدار افست عمودی متن ، متن تولید متن و ارتفاع DIMTVP است. تنظیم DIMTVP روی ۱.۰ برابر با روشن کردن DIMTAD است. خط بعد برای قرار دادن متن فقط در صورتی تقسیم می شود که مقدار مطلق DIMTVP کمتر از ۰.۷ باشد.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​