دستور DIMASSOC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMASSOC (متغیر سیستم) در اتوکد

ارتباط بین اشیاء بعد و اینکه آیا ابعاد منفجر شده است را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۲

۰

ابعاد منفجر شده را ایجاد می کند. هیچ ارتباطی بین عناصر مختلف بعد وجود ندارد. خطوط ، کمانها ، سرهای فلش و متن یک بعد به عنوان اشیاء جداگانه ترسیم می شوند.

۱

اشیاء با ابعاد غیر مرتبط را ایجاد می کند. عناصر بعد به یک شی واحد تبدیل می شوند. اگر یکی از نقاط تعریف ابعاد حرکت کند ، بعد به روز می شود.

۲

اشیاء بعد ارتباطی ایجاد می کند. عناصر بعد به یک شی واحد تبدیل می شوند و یک یا چند نقطه تعریف بعد با نقاط ارتباط در اشیاء هندسی همراه می شوند. اگر نقطه اتصال روی جسم هندسی حرکت کند ، مکان بعد ، جهت گیری و مقدار به روز می شود.

DIMASSOC در یک سبک بعد ذخیره نمی شود.

نقشه های ذخیره شده در قالب قبل از نسخه ۲۰۰۲ تنظیم متغیر سیستم DIMASSOC را حفظ می کنند. هنگامی که این نقاشی در نسخه ۲۰۰۲ یا بعد از آن بازگشایی شده است ، تنظیمات انجمن بعد بازسازی می شود.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​