دستور DIMALTTD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTTD (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد مکانهای اعشاری را برای مقادیر تحمل در واحدهای متناوب یک بعد تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۲ (امپریالیستی) یا ۳ (متریک)

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​