دستور CLIPIT در اتوکد

CLIPIT (ابزار اکسپرس)

کلیپ های xrefs یا تصاویر با خط و منحنی.

علامت

با بریدن یا از بین بردن نمایش همه اشیاء دیگر با یک پلی لاین ، دایره ، قوس ، بیضی ، متن و یا تعریف ویژگی ، راهی را برای کلیه بخش های مشخص شده از بلوک ها ، نقشه های xref ، تصاویر و اشیاء پاک کننده فراهم می کند. با استفاده از ابزار CLIPIT ، می توانید از قوس ها ، حلقه ها یا پلی اتیلن ها برای تعیین مرزهای بریده شده برای بلوک ها ، xref ها ، تصاویر و پاک کننده ها استفاده کنید.

CLIPIT با گذر از قسمتهای قوس با یک سری از بخشهای مستقیم ، می توان به مرزهای منحنی امکان پذیر شد . شما با مشخص کردن حداکثر فاصله بین خط میانی هر بخش خاص و قوس ، دقت را در قسمت های قوس خود کنترل می کنید:

وارد کردن مقدار خطای بزرگ در بخش های کمتری و عملکرد سریع تر نتیجه می یابد ، اما قوس ها هموارتر به نظر می رسند. برعکس ، وارد کردن مقدار بسیار کوچک منجر به قطع یکنواختی در امتداد قوس ها می شود ، ولی بیشترین بار پردازش را در طول بازسازی قرار می دهد.

نکته: برای افزایش عملکرد ، مقادیر نسبتاً بزرگی را در فوریت Enter Max Error فاصله برای وضوح قوس ها وارد کنید و در ضمن ایجاد نقاشی خود را. هنگامی که شما آماده ترسیم نقشه خود هستید ، دوباره از CLIPIT استفاده کنید و مقدار خطای کوچکی برای وضوح قوس در قسمت CLIPIT را مشخص کنید.

مثال

یک خط چند قطعه ، یک دایره یا یک قوس را بکشید و بخشی از یک برنامه طبقه خارجی را بهم بزنید.

یک حلقه به عنوان مرز قطع انتخاب کنید:

xref را انتخاب کنید:

xref با یک دایره به عنوان مرز قطع می شود:

فایل

clipit.lsp

CLIPIT (Express Tool)

Clips xrefs or images with lines and curves.

Find

Provides a way to clip specified portions of blocks, xref drawings, images, and wipeout
objects, by clipping or removing the display of all other objects with a polyline,
circle, arc, ellipse, text, mtext, or attribute definition. With the CLIPIT tool,
you can use arcs, circles, or polylines to define clipping boundaries for blocks,
xrefs, images, and wipeouts.

CLIPIT makes clipping to curved boundaries possible by traversing arc segments with
a series of short straight segments. You control the precision with which it traverses
arc segments by specifying the maximum distance between the midpoint of any given
segment and the arc:

Entering a large error value results in fewer segments and faster performance, but
arcs appear less smooth. Conversely, entering a very small value results in smooth
clipping along arcs, but places more of a processing burden during regeneration.

TIP: To increase performance, enter relatively large values at the prompt Enter Max Error
Distance for Resolution of Arcs while creating your drawing. When you are ready to
plot your drawing, use CLIPIT again and specify a small error value for arc resolution
at the CLIPIT prompt.

Example

Draw a polyline, a circle, or an arc, and clip a portion of an externally referenced
floor plan.

Select a circle as the clipping boundary:

Select the xref:

The xref is clipped with a circle as the clipping boundary:

File

clipit.lsp

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید