دستور CELWEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CELWEIGHT (متغیر سیستم) در اتوکد

وزن خط اشیاء جدید را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه:

وزنه خط را به “BYLAYER” تنظیم می کند.

وزنه خط را به “BYBLOCK” تنظیم می کند.

وزنه خط را به “DEFAULT” تنظیم می کند. “DEFAULT” توسط متغیر سیستم LWDEFAULT کنترل می شود.

سایر مقادیر معتبر وارد شده در صدها میلیمتر شامل ۰ ، ۵ ، ۹ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۰ ، ۳۵ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۵۳ ، ۶۰ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۶ ، ۱۲۰ ، ۱۴۰ ، ۱۵۸ ، ۲۰۰ و ۲۱۱.

همه مقادیر باید در صدها میلیمتر وارد شوند. (برای تبدیل مقادیر از اینچ به صدم میلیمتر مقدار ۲۵۴۰ را ضرب کنید.)

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​