محاسبه یک بردار از دو نقطه در ماشین حساب اتوکد (با فرمان CAL – توابع vec و vec1)

توابع vec و vec1 بردار را از دو نقطه محاسبه می‌کنند.

vec(p1, p2)

بردار را از نقطه p1 به نقطه p2 فراهم می‌کند.

vec1(p1, p2)

بردار واحد را از نقطه p1 به نقطه p2 فراهم می‌کند.

در مثال زیر، از CAL برای جابجا کردن اشیاء انتخاب شده به مقدار ۳ واحد در جهت از مرکز یک دایره انتخابی به مرکز دایره دیگری استفاده شده است:

Command: move

Select objects

Specify base point or displacement: ‘cal

Expression: ۳*vec1(cen,cen)

Select entity for CEN snap: Specify a circle or an arc

Specify second point of displacement or <use first point as displacement: Specify a point or press Enter

در مثالهای زیر، معنای محاسبات بردار و نقطه نشان داده شده‌اند.

عبارت توضیح
vec(a,b) تعیین بردار ترجمه از نقطه a به نقطه b.
vec1(a,b) تعیین بردار واحد جهت از نقطه a به نقطه b.
L*vec1(a,b) تعیین بردار با طول L در جهت از نقطه a به نقطه b.
a+v تعیین نقطه b که یک ترجمه از نقطه a از طریق بردار v است.
a+[5<20] تعیین نقطه b که ۵ واحد از نقطه a با زاویه ۲۰ درجه فاصله دارد. توجه داشته باشید که [۵<20] یک بردار در مختصات قطبی است.

 

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران