دستور BPARAMETER در اتوکد

BPARAMETER (فرمان)

یک پارامتر با گرفتن یک تعریف بلوک پویا را اضافه می کند.

می توانید از دستور BPARAMETER فقط در Block Editor استفاده کنید. یک پارامتر خصوصیات سفارشی را برای مرجع بلوک تعریف می کند . پس از افزودن پارامتر ، باید یک عمل را با پارامتر مرتبط کنید تا بلوک پویا شود.

پیام های زیر نمایش داده می شود.

هم ترازی

علامت

بلوک ویرایشگر محتوا زبانه  محتویات پارامترهای  عملکرد پانل های عملکردی کشویی  تراز کردن

مرجع بلوک را در مورد یک نقطه می چرخاند تا با سایر اشیاء موجود در نقشه هماهنگ شود.

Base Point of Alignment را مشخص کنید

دسته ای را که در آن مرجع بلوک چرخانده می شود تا با یک شیء دیگر در نقشه تراز شود ، مشخص می کند.

نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

جهت تراز را مشخص کنید

زاویه تراز برای مرجع بلوک را تعیین می کند.

تایپ کنید

تعیین می کند که آیا مرجع بلوک مماس یا عمود بر اشیاء موجود در نقشه را تراز می کند .

پایه

علامت

بلوک ویرایشگر تب متنی  پارامترهای اقدام پانل  پارامتر های کشویی  Basepoint

یک نقطه پایه متغیر را برای مرجع بلوک پویا در رابطه با هندسه موجود در بلوک تعریف می کند.

مکان پارامتر را مشخص کنید

محل پیش فرض پایه اصلی برای تعریف بلوک را تعیین می کند. این محل گرفتن پایه بازپوینت در مرجع بلوک خواهد بود.

نقطه

علامت

بلوک ویرایشگر محتوا زبانه محتوا  پارامترهای  عمل پانل عملکرد پارامترهای کشویی  نقطه

خواص X و Y سفارشی را برای مرجع بلوک تعریف می کند .

مکان پارامتر را مشخص کنید

تعیین X و Y محل پارامتر نقطه در تعریف بلوک. این مکان گرفتن نقطه در مرجع بلوک خواهد بود.

نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

برچسب

برچسب توصیفی دلخواه را برای محل پارامتر تعریف می کند.

زنجیر

تعیین می کند که آیا پارامتر در مجموعه انتخاب یک اکشن که با یک پارامتر متفاوت در آن گنجانده شده است ، مشخص می شود یا خیر .

 • آره. تغییر در یک عملکرد مرتبط با این پارامتر ، سایر اقدامات مرتبط با این پارامتر را نیز آغاز می کند ، دقیقاً مثل اینکه شما پارامتر را از طریق یک
  ویژگی یا ویژگی خاص ویرایش کرده اید .
 • شماره اقدامات مرتبط برانگیخته نمی شود.
شرح

شرح مفصلی از ویژگی سفارشی برچسب را تعریف می کند. هنگامی که مرجع بلوک درج شده است ، این توضیحات در پایین پالت Properties نمایش داده می شود.

جعبه رنگ نقاشی

مشخص می کند که ویژگی انتخاب سفارشی Label در پالت Properties هنگام انتخاب مرجع بلوک در یک نقاشی انتخاب شده است.

خطی

بلوک ویرایشگر محتوا زبانه  محتویات پارامترهای  عملکرد پانل عملکرد پارامترهای کشویی  خطی

فاصله بین دو نقطه اصلی را در تعریف بلوک تعریف می کند.

نقطه شروع / نقطه پایانی را مشخص کنید

نقاط کلیدی پارامتر را در تعریف بلوک مشخص می کند.

نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

برچسب

برچسب توصیفی دلخواه را برای محل پارامتر تعریف می کند.

زنجیر

تعیین می کند که آیا پارامتر در مجموعه انتخاب یک اکشن که با یک پارامتر متفاوت در آن گنجانده شده است ، مشخص می شود یا خیر .

شرح

شرح مفصلی از ویژگی سفارشی برچسب را تعریف می کند. هنگامی که مرجع بلوک درج شده است ، این توضیحات در پایین پالت Properties نمایش داده می شود.

پایه

ویژگی Base Location را برای پارامتر مشخص می کند.

 • نقطه شروع نقطه شروع این پارامتر ثابت می ماند وقتی که انتهای پارامتر در مرجع بلوک ویرایش می شود.
 • خط میانی نقطه میانی پارامتر ثابت است و نقطه شروع و نقطه پایانی پارامتر به طور همزمان مسافت های مساوی را از نقطه میانی حرکت می کند.
جعبه رنگ نقاشی

مشخص می کند که ویژگی انتخاب سفارشی Label در پالت Properties هنگام انتخاب مرجع بلوک در یک نقاشی انتخاب شده است.

مجموعه ارزش

مقادیر موجود برای پارامتر را به مقادیر مشخص شده در مجموعه محدود می کند.

 • لیست لیستی از مقادیر موجود برای پارامتر را در یک مرجع بلوک مشخص می کند.
 • افزایش مقدار افزودنی و حداقل و حداکثر مقادیر را برای پارامتر در مرجع بلوک مشخص می کند.
موقعیت مکانی برچسب را مشخص کنید

محل برچسب پارامتر را در تعریف بلوک مشخص می کند.

تعداد گرفتن را وارد کنید

تعداد گرفتن هایی که در مرجع بلوک نمایش داده می شود را تعیین می کند.

 • ۰. هیچ مشروب در مرجع بلوک نمایش داده نمی شود. در عوض ، هندسه انتخاب شده را می توان در پالت Properties یا جدول جستجوی ویرایش کرد.
 • ۱. یک دسته فقط در انتهای پارامتر نمایش داده می شود.
 • ۲. یک گرفتن در هر دو نقطه شروع و نقطه پایانی پارامتر نمایش داده می شود.

قطبی

بلوک ویرایشگر محتوا زبانه محتوا  پارامترهای  عمل پانل عملکرد پارامترهای قطره قطره ای  قطبی

فاصله و زاویه ای را برای دو نقطه کلیدی در تعریف بلوک تعریف می کند.

Base Point را مشخص کنید

نقطه ای از تعریف بلوک را نسبت به آنکه گیربکس در آن قرار خواهد گرفت ، تعیین می کند.

نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

برچسب

برچسب توصیفی دلخواه را برای محل پارامتر تعریف می کند.

زنجیر

تعیین می کند که آیا پارامتر در مجموعه انتخاب یک اکشن که با یک پارامتر متفاوت در آن گنجانده شده است ، مشخص می شود یا خیر .

شرح

شرح مفصلی از ویژگی سفارشی برچسب را تعریف می کند. هنگامی که مرجع بلوک درج شده است ، این توضیحات در پایین پالت Properties نمایش داده می شود.

جعبه رنگ نقاشی

مشخص می کند که ویژگی انتخاب سفارشی Label در پالت Properties هنگام انتخاب مرجع بلوک در یک نقاشی انتخاب شده است.

مجموعه ارزش

مقادیر موجود برای پارامتر را به مقادیر مشخص شده در مجموعه محدود می کند.

Endpoint را مشخص کنید

فاصله و زاویه را از نقطه پایه تعیین می کند. فاصله و زاویه خصوصیات سفارشی در پالت Properties هستند.

موقعیت مکانی برچسب را مشخص کنید
محل برچسب پارامتر را در تعریف بلوک مشخص می کند.
تعداد گرفتن را وارد کنید
تعداد گرفتن هایی که در مرجع بلوک نمایش داده می شود را تعیین می کند.

XY

بلوک ویرایشگر تب متن زمینه ویرایشگر  پارامترهای  عملکرد پانل های عملکردی کشویی  XY

این صورت تعریف می X و Y فاصله از نقطه پایه یک تعریف بلوک.

Base Point را مشخص کنید

حداکثر فاصله X را برای پارامتر تعیین می کند.

نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

برچسب

برچسب توصیفی دلخواه را برای محل پارامتر تعریف می کند.

زنجیر

تعیین می کند که آیا پارامتر در مجموعه انتخاب یک اکشن که با یک پارامتر متفاوت در آن گنجانده شده است ، مشخص می شود یا خیر .

شرح

شرح مفصلی از ویژگی سفارشی برچسب را تعریف می کند. هنگامی که مرجع بلوک درج شده است ، این توضیحات در پایین پالت Properties نمایش داده می شود.

جعبه رنگ نقاشی

مشخص می کند که ویژگی انتخاب سفارشی Label در پالت Properties هنگام انتخاب مرجع بلوک در یک نقاشی انتخاب شده است.

مجموعه ارزش
مجموعه ارزش
Endpoint را مشخص کنید

حداکثر فاصله Y را برای پارامتر تعیین می کند.

تعداد گرفتن را مشخص کنید

تعداد گرفتن هایی که در مرجع بلوک نمایش داده می شود را تعیین می کند.

 • ۰.
 • ۱. یک گرفتن در انتهای فاصله Y نمایش داده می شود .
 • ۲. یک کنترل در هر دو نقطه انتهایی نمایش داده می شود.
 • ۴- گیره ها در هر چهار گوشه پارامتر نمایش داده می شوند.

چرخش

بلوک ویرایشگر محتوا زبانه  محتویات پارامترهای  عملکرد پانل عملکرد پارامترهای کشویی  چرخش

زاویه ای برای مرجع بلوک تعریف می کند.

Base Point را مشخص کنید

نقطه ای را که هندسه بلوک انتخاب شده چرخانده می شود تعیین می کند.

نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

برچسب

برچسب توصیفی دلخواه را برای محل پارامتر تعریف می کند.

زنجیر

تعیین می کند که آیا پارامتر در مجموعه انتخاب یک اکشن که
با یک پارامتر متفاوت در آن گنجانده شده است ، مشخص می شود یا خیر .

شرح

شرح مفصلی از ویژگی سفارشی برچسب را تعریف می کند. هنگامی که مرجع بلوک
درج شده است ، این توضیحات در پایین پالت Properties نمایش داده می شود.

جعبه رنگ نقاشی

مشخص می کند که ویژگی انتخاب سفارشی Label در پالت Properties
هنگام انتخاب مرجع بلوک در یک نقاشی انتخاب شده است.

مجموعه ارزش
مجموعه ارزش
Radius of Parameter را مشخص کنید

فاصله بین نقطه پایه پارامتر و گرفتن را تعیین می کند.

زاویه پیش فرض چرخش را مشخص کنید

محل گرفتن در مرجع بلوک را مشخص می کند.

زاویه پایه

زاویه پایه غیر از ۰ را برای گرفتن پارامتر مشخص می کند.

تلنگر

بلوک ویرایشگر تب متن متن ویرایشگر  پانل  عملکرد پارامترهای عملی کشویی  تلنگر

اشیاء آینه یا کل مرجع بلوک در مورد یک خط بازتاب.

Base Point را مشخص کنید

اولین نکته را برای خط بازتاب تعیین می کند. گرفتن پارامتر
در این مرحله نمایش داده می شود.

نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

برچسب

برچسب توصیفی دلخواه را برای محل پارامتر تعریف می کند.

شرح

شرح مفصلی از ویژگی سفارشی برچسب را تعریف می کند. هنگامی که مرجع بلوک
درج شده است ، این توضیحات در پایین پالت Properties نمایش داده می شود.

جعبه رنگ نقاشی

مشخص می کند که ویژگی انتخاب سفارشی Label در پالت Properties
هنگام انتخاب مرجع بلوک در یک نقاشی انتخاب شده است.

انتهای خط انعکاس را مشخص کنید

نقطه پایانی خط بازتاب را تعیین می کند.

موقعیت مکانی برچسب را مشخص کنید
موقعیت مکانی برچسب را مشخص کنید

دید

بلوک ویرایشگر تب محتویات محتوا  پارامترهای  عملکرد پانل عملکرد پارامترهای کشویی قابلیت  مشاهده

اشیایی را تعریف می کند که در تعریف بلوک نمایش داده می شوند یا نمایش داده نمی شوند.

مکان پارامتر را مشخص کنید

مکانی را برای گرفتن پارامتر تعیین می کند. پارامتر را می توان در هر نقطه
با تعریف بلوک قرار داد.

نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

برچسب

برچسب توصیفی دلخواه را برای محل پارامتر تعریف می کند.

شرح

شرح مفصلی از ویژگی سفارشی برچسب را تعریف می کند. هنگامی که مرجع بلوک
درج شده است ، این توضیحات در پایین پالت Properties نمایش داده می شود.

جعبه رنگ نقاشی

مشخص می کند که ویژگی انتخاب سفارشی Label در پالت Properties
هنگام انتخاب مرجع بلوک در یک نقاشی انتخاب شده است.

جستجو

بلوک ویرایشگر تب متنی  پارامترهای اقدام پانل  پارامتر های کشویی  گرین کارت آمریکا

پارامترهای کاربر را تعریف می کند که توسط یک جدول جستجو تعیین می شود.

مکان پارامتر را مشخص کنید
مکان پارامتر را مشخص کنید
نام

تنظیم می نام اموال سفارشی برای این پارامتر است.

برچسب

برچسب توصیفی دلخواه را برای محل پارامتر تعریف می کند.

شرح

شرح مفصلی از ویژگی سفارشی برچسب را تعریف می کند. هنگامی که مرجع بلوک
درج شده است ، این توضیحات در پایین پالت Properties نمایش داده می شود.

جعبه رنگ نقاشی

مشخص می کند که ویژگی انتخاب سفارشی Label در پالت Properties
هنگام انتخاب مرجع بلوک در یک نقاشی انتخاب شده است.

BPARAMETER (Command)

Adds a parameter with grips to a dynamic block definition.

You can use the BPARAMETER command only in the Block Editor. A parameter defines
custom properties for the block reference. After you add a parameter, you must associate
an action with the parameter to make the block dynamic.

The following prompts are displayed.

Alignment

Find

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Alignment

Rotates the block reference about a point to align with other objects in the drawing.

Specify Base Point of Alignment

Specifies the grip about which the block reference will rotate to align with another
object in the drawing.

Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Specify Alignment Direction

Determines the angle of alignment for the block reference.

Type

Determines whether the block reference will align tangent or perpendicular to objects
in the drawing.

Base

Find

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Basepoint

Defines a changeable base point for the dynamic block reference in relation to the
geometry in the block.

Specify Parameter Location

Determines the default location of the basepoint for the block definition. This will
be the location of the basepoint grip in the block reference.

Point

Find

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Point

Defines custom X and Y properties for the block reference.

Specify Parameter Location

Determines the X and Y location of the point parameter in the block definition. This will be the location
of the point grip in the block reference.

Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Label

Defines a custom descriptive label for the location of the parameter.

Chain

Determines whether the parameter is included in the selection set of an action that
is associated with a different parameter.

 • Yes. A change to an action associated with this parameter will also trigger other actions
  associated with this parameter, just as if you had edited the parameter through a
  grip or custom property.
 • No. Associated actions are not triggered.
Description

Defines an extended description of the Label custom property. When the block reference
is inserted, this description is displayed at the bottom of the Properties palette.

Palette

Specifies whether the Label custom property is displayed in the Properties palette
when the block reference is selected in a drawing.

Linear

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Linear

Defines the distance between two key points in the block definition.

Specify Start Point/Endpoint

Specifies the key points for the parameter in the block definition.

Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Label

Defines a custom descriptive label for the location of the parameter.

Chain

Determines whether the parameter is included in the selection set of an action that
is associated with a different parameter.

Description

Defines an extended description of the Label custom property. When the block reference
is inserted, this description is displayed at the bottom of the Properties palette.

Base

Specifies the Base Location property for the parameter.

 • Startpoint. The start point of the parameter remains fixed when the endpoint of the parameter
  is edited in the block reference.
 • Midpoint. The midpoint of the parameter remains fixed, and the start point and endpoint of
  the parameter move simultaneously equal distances from the midpoint.
Palette

Specifies whether the Label custom property is displayed in the Properties palette
when the block reference is selected in a drawing.

Value Set

Limits the available values for the parameter to the values specified in the set.

 • List. Specifies a list of available values for the parameter in a block reference.
 • Increment. Specifies a value increment and minimum and maximum values for the parameter in the
  block reference.
Specify Label Location

Specifies the location of the parameter label in the block definition.

Enter Number of Grips

Determines the number of grips that will display in the block reference.

 • ۰. No grips will be displayed in the block reference. Rather, the selected geometry
  can be edited in the Properties palette or a lookup table.
 • ۱. A grip will be displayed at just the endpoint of the parameter.
 • ۲. A grip will be displayed at both the start point and endpoint of the parameter.

Polar

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Polar

Defines a distance and angle for two key points in the block definition.

Specify Base Point

Determines the point in the block definition relative to which the grip will be placed.

Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Label

Defines a custom descriptive label for the location of the parameter.

Chain

Determines whether the parameter is included in the selection set of an action that
is associated with a different parameter.

Description

Defines an extended description of the Label custom property. When the block reference
is inserted, this description is displayed at the bottom of the Properties palette.

Palette

Specifies whether the Label custom property is displayed in the Properties palette
when the block reference is selected in a drawing.

Value Set

Limits the available values for the parameter to the values specified in the set.

Specify Endpoint

Determines the distance and angle from the base point. The distance and angle are
custom properties in the Properties palette.

Specify Label Location
Specifies the location of the parameter label in the block definition.
Enter Number of Grips
Determines the number of grips that will display in the block reference.

XY

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down XY

Defines an X and Y distance from the base point of a block definition.

Specify Base Point

Determines the maximum X distance for the parameter.

Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Label

Defines a custom descriptive label for the location of the parameter.

Chain

Determines whether the parameter is included in the selection set of an action that
is associated with a different parameter.

Description

Defines an extended description of the Label custom property. When the block reference
is inserted, this description is displayed at the bottom of the Properties palette.

Palette

Specifies whether the Label custom property is displayed in the Properties palette
when the block reference is selected in a drawing.

Value Set
Value Set
Specify Endpoint

Determines the maximum Y distance for the parameter.

Specify Number of Grips

Determines the number of grips that will display in the block reference.

 • ۰.
 • ۱. A grip will be displayed at the endpoint of the Y distance.
 • ۲. A grip will be displayed at both endpoints.
 • ۴. Grips will be displayed at all four corners of the parameter.

Rotation

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Rotation

Defines an angle for the block reference.

Specify Base Point

Determines the point about which the selected block geometry will be rotated.

Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Label

Defines a custom descriptive label for the location of the parameter.

Chain

Determines whether the parameter is included in the selection set of an action that
is associated with a different parameter.

Description

Defines an extended description of the Label custom property. When the block reference
is inserted, this description is displayed at the bottom of the Properties palette.

Palette

Specifies whether the Label custom property is displayed in the Properties palette
when the block reference is selected in a drawing.

Value Set
Value Set
Specify Radius of Parameter

Determines the distance between the base point of the parameter and the grip.

Specify Default Rotation Angle

Determines the location of the grip in the block reference.

Base Angle

Specifies a base angle other than 0 for the parameter grip.

Flip

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Flip

Mirrors objects or the entire block reference about a reflection line.

Specify Base Point

Determines the first point for the line of reflection. The parameter grip will be
displayed at this point.

Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Label

Defines a custom descriptive label for the location of the parameter.

Description

Defines an extended description of the Label custom property. When the block reference
is inserted, this description is displayed at the bottom of the Properties palette.

Palette

Specifies whether the Label custom property is displayed in the Properties palette
when the block reference is selected in a drawing.

Specify Endpoint of Reflection Line

Determines the endpoint of the reflection line.

Specify Label Location
Specify Label Location

Visibility

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Visibility

Defines objects that will either display or not display within the block definition.

Specify Parameter Location

Determines a location for the parameter grip. The parameter can be placed anywhere
within the block definition.

Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Label

Defines a custom descriptive label for the location of the parameter.

Description

Defines an extended description of the Label custom property. When the block reference
is inserted, this description is displayed at the bottom of the Properties palette.

Palette

Specifies whether the Label custom property is displayed in the Properties palette
when the block reference is selected in a drawing.

Lookup

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Action Parameters drop-down Lookup

Defines user parameters that are determined by a lookup table.

Specify Parameter Location
Specify Parameter Location
Name

Sets the Name custom property for this parameter.

Label

Defines a custom descriptive label for the location of the parameter.

Description

Defines an extended description of the Label custom property. When the block reference
is inserted, this description is displayed at the bottom of the Properties palette.

Palette

Specifies whether the Label custom property is displayed in the Properties palette
when the block reference is selected in a drawing.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​