دستور BACTIONTOOL در اتوکد

BACTIONTOOL (فرمان)

عملی را به یک تعریف بلوک پویا اضافه می کند.

 علامت

اقدامات تعریف می کنند که هندسه یک مرجع بلوک پویا چگونه تغییر می کند و هنگامی که خصوصیات سفارشی یک مرجع بلوک در یک نقشه دستکاری می شود یا تغییر می کند . شما اقدامات را با پارامترها مرتبط می کنید. دستور BACTIONTOOL در ویرایشگر بلاک یا بر روی روبان یا با ابزارهای عملی در زبانه اقدامات پالت Block Writing استفاده می شود.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

آرایه

بلوک ویرایشگر تب متن متن  تنظیمات عملکرد پانل  اقدامات کشویی  آرایه

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء وقتی عمل در
یک مرجع بلوک پویا انجام می شود ، آرایه می کنند . یک عمل آرایه می تواند با یک
پارامتر خطی ، قطبی یا XY همراه باشد.

پارامتر را انتخاب کنید

یک پارامتر را برای ارتباط با عمل انتخاب کنید.

اشیاء را انتخاب کنید

اشیایی را تعریف می کند که هنگام اصلاح در عمل گنجانده شوند.

فاصله بین ستون ها را وارد کنید

هنگامی که یک پارامتر خطی یا قطبی انتخاب شد ،
هنگام تغییر عملکرد آرایه ، فاصله بین اشیاء انتخاب شده را مشخص می کنید. برای تعیین فاصله می توانید از
نشانگر ماوس استفاده کنید .

فاصله بین ردیف ها را وارد کنید یا واحد سلول را مشخص کنید

هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب می شود ،
هنگام تغییر عملکرد آرایه ، فاصله بین اشیاء انتخاب شده را مشخص می کند . برای تعیین فاصله ، از نشانگر ماوس استفاده کنید.
برای مشخص کردن واحد واحد ، برای هر یک از دو نقطه ، دو مقدار از هم جدا شده توسط کاما را وارد کنید.

موقعیت مکانی را مشخص کنید

هنگامی که BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده است ، تعیین می کند که عملکرد در
Block Editor قرار دارد.

جستجو

بلوک ویرایشگر تب متنی  پنل اقدام پارامترهای  کشویی عملکردها  گرین کارت آمریکا

عملکرد جستجو کادر گفتگوی جدول ویژگی های جستجو را نشان می دهد که در آن می توانید
یک جدول جستجو برای مرجع بلوک ایجاد کنید.

تلنگر

بلوک ویرایشگر تب متنی  پنل اقدام پارامترهای  کشویی عملکردها  فلیپ

وقتی
عمل در مرجع بلوک انجام می شود ، مجموعه ای از اشیاء در اطراف خط بازتابی از پارامتر تلنگر می چرخند. یک عملکرد تلنگر فقط می تواند
با یک پارامتر تلنگر همراه باشد.

مجموعه انتخاب را مشخص کنید

اشیاء مشخص شده در مورد خط بازتاب پارامتر flip را تعیین می کند.

حرکت

بلوک ویرایشگر تب متن متن  تنظیمات عملکرد پانل عملکرد  کشویی  حرکت کردن

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء هنگام انجام عمل در
یک مرجع بلوک پویا حرکت می کند . یک عمل حرکت می تواند با یک
پارامتر نقطه ، خطی ، قطبی یا XY همراه باشد.

پارامتر را انتخاب کنید
پارامتر مربوط به عمل را انتخاب کنید.
اشیاء را انتخاب کنید
تعریف می کند که اشیاء را در عمل گنجانید.
موقعیت مکانی را مشخص کنید
هنگامی که BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده است ، تعیین می کند که عملکرد در
Block Editor قرار دارد.
پارامتر نقطه را مشخص کنید

هنگامی که یک پارامتر خطی یا قطبی انتخاب شده است ، تعیین می کند که از
نقطه شروع یا پایان پارامتر برای تعیین نقطه پایه عمل استفاده می شود.

هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب شد ، تعیین کنید که کدام گوشه از این پارامتر
با عمل در ارتباط باشد. اشیاء انتخاب شده برای عمل
به این نقطه منتقل می شوند.

چند برابر

وقتی BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده و عمل شروع می شود ،
مقدار پارامتر مرتبط را با فاصله مشخص تغییر می دهید.

انحراف

وقتی BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده و عمل شروع می شود ،
زاویه پارامتر انتخاب شده را با مقدار مشخص شده افزایش یا کاهش می دهد.

XY

هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب می شود ، مشخص می کند که فاصله اعمال شده در عمل
، فاصله X پارامتر ، فاصله Y یا فاصله XY از نقطه پایه پارامتر است یا خیر .

چرخش

بلوک ویرایشگر تب متنی  پنل اقدام پارامترهای  کشویی عملکردها  چرخش

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء هنگامی که اقدام در
یک مرجع بلوک پویا انجام می شود ، می چرخد . یک عمل چرخش فقط می تواند با یک
پارامتر چرخش همراه باشد.

پارامتر را انتخاب کنید
پارامتر مربوط به عمل را انتخاب کنید.
اشیاء را انتخاب کنید
تعریف می کند که اشیاء را در عمل گنجانید.
موقعیت مکانی را مشخص کنید
هنگامی که BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده است ، تعیین می کند که عملکرد در
Block Editor قرار دارد.
نوع پایه

مشخص می کند که آیا نقطه پایه عمل وابسته یا مستقل از
نقطه پایه پارامتر مرتبط است یا خیر .

وابسته

مقیاس ها یا اشیاء انتخاب شده را نسبت به نقطه پایه پارامتر مرتبط حرکت می دهد.

مستقل

مقیاس ها یا اشیاء انتخاب شده را نسبت به یک نقطه پایه حرکت می دهد که به طور جداگانه از
پارامتر مربوط تعریف می شود.

مقیاس

بلوک ویرایشگر تب متن متن ویرایشگر  اقدامات پانل  اقدامات مقیاس کشویی

مشخص می کند که مجموعه انتخاب مقیاس اشیاء نسبت به نقطه پایه تعریف شده
وقتی عمل در یک مرجع بلوک پویا انجام می شود. یک عمل مقیاس فقط می
تواند با یک پارامتر خطی ، قطبی یا XY همراه باشد.

پارامتر را انتخاب کنید
پارامتر مربوط به عمل را انتخاب کنید.
اشیاء را انتخاب کنید
تعریف می کند که اشیاء را در عمل گنجانید.
موقعیت مکانی را مشخص کنید
هنگامی که BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده است ، تعیین می کند که عملکرد در
Block Editor قرار دارد.
نوع پایه
مشخص می کند که آیا نقطه پایه عمل وابسته یا مستقل است.
XY

هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب شده است ، ویژگی سفارشی Scale Type را تنظیم می کند.

 • X. مقیاس انتخاب شده را فقط در امتداد X -axis ازپارامتر XY مقیاس می دهد.
 • Y. شیء انتخاب شده را فقط در امتداد Y -axis ازپارامتر XY مقیاس می دهد.
 • XY شیء انتخاب شده را در امتداد هر دو X- و Y -axپارامتر XY مقیاس می دهد.

کش آمدن

بلوک ویرایشگر محتوا زبانه متن  تنظیمات عملکرد پانل  اقدامات کشویی  کشش

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء وقتی عمل
در یک مرجع بلوک پویا انجام می شود ، کشش یا حرکت می کنند . یک عمل کششی می تواند با یک
پارامتر نقطه ، خطی ، قطبی یا XY همراه باشد.

پارامتر را انتخاب کنید
پارامتر مربوط به عمل را انتخاب کنید.
پارامتر نقطه را مشخص کنید

هنگامی که یک پارامتر خطی یا قطبی انتخاب شده است ، تعیین می کند که از
نقطه شروع یا پایان پارامتر برای تعیین نقطه پایه عمل استفاده می شود.

هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب شد ، تعیین کنید که کدام گوشه از این پارامتر
با عمل در ارتباط باشد. اشیاء انتخاب شده برای عمل
با این نقطه کشیده می شوند.

قاب کشش را مشخص کنید

جعبه ای را ایجاد می کند که هنگام تغییر ، منطقه مرزی را برای عملکرد نشان می دهد.

CPolygon

چند ضلعی ایجاد می کنید که هنگام تغییر ، منطقه مرزی را برای عمل نشان می دهد.

موقعیت مکانی را مشخص کنید

هنگامی که BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده است ، تعیین می کند که عملکرد در
Block Editor قرار دارد.

 • چند برابر
 • انحراف
 • XY
اشیاء را انتخاب کنید
تعریف می کند که اشیاء را در عمل گنجانید.

کشش قطبی

بلوک ویرایشگر تب متن متن  تنظیمات عملکرد صفحه  کشویی کشویی  قطبی

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء هنگام انجام عمل
در یک مرجع بلوک پویا ، کشیده یا حرکت می کند . یک عمل کششی قطبی فقط می تواند
با یک پارامتر قطبی همراه باشد.

پارامتر را انتخاب کنید
پارامتر مربوط به عمل را انتخاب کنید.
پارامتر نقطه را مشخص کنید

تعیین می کند که از نقطه شروع یا پایان پارامتر برای تعیین
نقطه پایه عمل استفاده می شود یا خیر .

پارامتر نقطه را مشخص کنید

تعیین می کند که از نقطه شروع یا پایان پارامتر برای تعیین
نقطه پایه عمل استفاده می شود یا خیر .

قاب کشش را مشخص کنید
جعبه ای را ایجاد می کند که هنگام تغییر ، منطقه مرزی را برای عملکرد نشان می دهد.
CPolygon

چند ضلعی ایجاد می کنید که هنگام تغییر ، منطقه مرزی را برای عمل نشان می دهد.

اشیاء را فقط برای چرخش مشخص کنید

اشیاء را در انتخاب تعیین می کند که می چرخند و کشش ندارند.

موقعیت مکانی را مشخص کنید

هنگامی که BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده است ، تعیین می کند که عملکرد در
Block Editor قرار دارد.

 • چند برابر
 • انحراف

BACTIONTOOL (Command)

Adds an action to a dynamic block definition.

Find

Actions define how the geometry of a dynamic block reference moves or changes when
the custom properties of a block reference are manipulated in a drawing. You associate
actions with parameters. The BACTIONTOOL command is used in the Block Editor either
on the ribbon or by action tools on the Actions tab of the Block Authoring palettes.

The following prompts are displayed.

Array

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Actions drop-down Array

Specifies that the selection set of objects arrays when the action is triggered in
a dynamic block reference. An array action can be associated with a linear, polar,
or XY parameter.

Select Parameter

Select a parameter to associate with the action.

Select Objects

Defines the objects that will be included in the action when modified.

Enter Distance Between Columns

When a linear or polar parameter is selected, specifies the distance between the selected
objects when the array action is modified. To specify the distance, you can use the
mouse pointer.

Enter Distance Between Rows or Specify Unit Cell

When an XY parameter is selected, specifies the distance between the selected objects
when the array action is modified. To specify the distance, use the mouse pointer.
To specify unit cell, enter two values separated by a comma for each of the two points.

Specify Action Location

When BACTIONBARMODE is set to 0, determines where the action is placed within the
Block Editor.

Lookup

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Actions drop-down Lookup

The lookup action displays the Property Lookup Table dialog box where you can create
a lookup table for the block reference.

Flip

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Actions drop-down Flip

A set of objects is flipped around the reflection line of the flip parameter when
the action is triggered in the block reference. A flip action can only be associated
with a flip parameter.

Specify Selection Set

Determines the objects that will be mirrored about the flip parameter reflection line.

Move

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Actions drop-down Move

Specifies that the selection set of objects moves when the action is triggered in
a dynamic block reference. A move action can be associated with a point, linear, polar,
or XY parameter.

Select Parameter
Select the parameter to associate with the action.
Select Objects
Defines which objects to include in the action.
Specify Action Location
When BACTIONBARMODE is set to 0, determines where the action is placed within the
Block Editor.
Specify Parameter Point

When a linear or polar parameter is selected, determines whether the start or end
point of the parameter is used to determine the base point of the action.

When an XY parameter is selected, determines which corner of the parameter will be
associated with the action. The objects selected for the action will be moved relative
to this point.

Multiplier

When BACTIONBARMODE is set to 0 and the action is triggered, changes the associated
parameter value by the specified distance.

Offset

When BACTIONBARMODE is set to 0 and the action is triggered, increases or decreases
the angle of the selected parameter by the specified value.

XY

When an XY parameter is selected, specifies whether the distance applied to the action
is the parameter’s X distance, Y distance, or XY distance from the parameter’s base point.

Rotate

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Actions drop-down Rotate

Specifies that the selection set of objects rotates when the action is triggered in
a dynamic block reference. A rotate action can only be associated with a rotation
parameter.

Select Parameter
Select the parameter to associate with the action.
Select Objects
Defines which objects to include in the action.
Specify Action Location
When BACTIONBARMODE is set to 0, determines where the action is placed within the
Block Editor.
Base Type

Specifies whether the base point for the action is dependent or independent of the
associated parameter’s base point.

Dependent

Scales or moves selected objects relative to the base point of the associated parameter.

Independent

Scales or moves selected objects relative to a base point defined separately from
that of the associated parameter.

Scale

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Actions drop-down Scale

Specifies that the selection set of objects scales relative to the defined base point
when the action is triggered in a dynamic block reference. A scale action can only
be associated with a linear, polar, or XY parameter.

Select Parameter
Select the parameter to associate with the action.
Select Objects
Defines which objects to include in the action.
Specify Action Location
When BACTIONBARMODE is set to 0, determines where the action is placed within the
Block Editor.
Base Type
Specifies whether the base point for the action is dependent or independent.
XY

When an XY parameter is selected, sets the Scale Type custom property.

 • X. Scales the selected object only along the X-axis of the XY parameter.
 • Y. Scales the selected object only along the Y-axis of the XY parameter.
 • XY. Scales the selected object along both the X– and Y-axes of the XY parameter.

Stretch

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Actions drop-down Stretch

Specifies that the selection set of objects will stretch or move when the action is
triggered in a dynamic block reference. A stretch action can be associated with a
point, linear, polar, or XY parameter.

Select Parameter
Select the parameter to associate with the action.
Specify Parameter Point

When a linear or polar parameter is selected, determines whether the start or end
point of the parameter is used to determine the base point of the action.

When an XY parameter is selected, determines which corner of the parameter will be
associated with the action. The objects selected for the action will be stretched
relative to this point.

Specify Stretch Frame

Creates a box that represents the boundary area for the action when modified.

CPolygon

Creates a polygon that represents the boundary area for the action when modified.

Specify Action Location

When BACTIONBARMODE is set to 0, determines where the action is placed within the
Block Editor.

 • Multiplier
 • Offset
 • XY
Select Objects
Defines which objects to include in the action.

Polar Stretch

Block Editor contextual tab Action Parameters panel Actions drop-down Polar Stretch

Specifies that the selection set of objects stretches or moves when the action is
triggered in a dynamic block reference. A polar stretch action can only be associated
with a polar parameter.

Select Parameter
Select the parameter to associate with the action.
Specify Parameter Point

Determines whether the start or end point of the parameter is used to determine the
base point of the action.

Specify Parameter Point

Determines whether the start or end point of the parameter is used to determine the
base point of the action.

Specify Stretch Frame
Creates a box that represents the boundary area for the action when modified.
CPolygon

Creates a polygon that represents the boundary area for the action when modified.

Specify Objects to Rotate Only

Determines the objects in the selection that will rotate and not stretch.

Specify Action Location

When BACTIONBARMODE is set to 0, determines where the action is placed within the
Block Editor.

 • Multiplier
 • Offset

 

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​