دستور BACTION در اتوکد اضافه کردن یک عمل (Action) به بلوک های دینامیک

BACTION (فرمان)

به منظور اضافه کردن یک عمل (Action) به بلوک های دینامیک در اتوکد از این دستور استفاده می شود. این دستور فقط در ناحیه ویرایش بلوک کار می کند. هنگامی که خصوصیات سفارشی یک بلوک در یک نقشه دستکاری می شود یا تغییر می کند این اکشن ها تعریف می کنند که هندسه بلوک پویا چگونه تغییر کند. در واقع شما اکشن ها را با پارامترها مرتبط می کنید.

 

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

پارامتر را انتخاب کنید

یک پارامتر را در تعریف بلوک انتخاب کنید تا عملکرد را به هم مرتبط کند. می توانید پارامترها را با اقدامات ذکر شده در زیر مرتبط کنید.

آرایه

یک عمل آرایه را به تعریف بلوک پویای فعلی اضافه می کند. یک عمل آرایه می تواند با یک پارامتر خطی، قطبی یا XY همراه باشد. مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء هنگام انجام عمل در یک مرجع بلوک پویا انجام می شود.

اشیاء را انتخاب کنید

اشیایی را تعریف می کند که هنگام اصلاح در عمل گنجانده شوند.

فاصله بین ستون ها را وارد کنید

هنگامی که یک پارامتر خطی یا قطبی انتخاب شد، هنگام تغییر عملکرد آرایه، فاصله بین اشیاء انتخاب شده را مشخص می کنید. برای تعیین فاصله، از نشانگر ماوس استفاده کنید.

 • گوشه مخالف را مشخص کنید.
فاصله بین ردیف ها را وارد کنید یا واحد سلول را مشخص کنید

هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب می شود، هنگام تغییر عملکرد آرایه، فاصله بین اشیاء انتخاب شده را مشخص می کند. برای تعیین فاصله، از نشانگر ماوس استفاده کنید. برای مشخص کردن واحد، برای هر یک از دو نقطه، دو مقدار که توسط کاما از هم جدا شده را وارد کنید.

موقعیت مکانی را مشخص کنید

هنگامی که BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده است، تعیین می کند که عملکرد در Block Editor قرار دارد.

Lookup (جستجو)

عملکرد جستجو کادر گفتگوی جدول ویژگی های جستجو را نشان می دهد که در آن می توانید یک جدول جستجو برای مرجع بلوک ایجاد کنید.

Flip

وقتی عمل در مرجع بلوک انجام می شود، مجموعه ای از اشیاء در اطراف خط بازتابی از پارامتر فلیپ می چرخند. یک عملکرد فلیپ فقط می تواند با یک پارامتر فلیپ همراه باشد. مجموعه انتخاب را مشخص کنید

اشیاء مشخص شده در مورد خط بازتاب پارامتر flip را تعیین می کند.

Move (حرکت)

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء هنگام انجام عمل در یک مرجع بلوک پویا حرکت می کند. یک عمل حرکت می تواند با یک پارامتر نقطه، خطی، قطبی یا XY همراه باشد.

اشیاء را انتخاب کنید
اشیاء را برای عملکرد حرکت انتخاب کنید.
موقعیت مکانی را مشخص کنید
مشخص کنید که در قسمت ویرایشگر بلاک باید چه عملی انجام شود.
پارامتر نقطه را مشخص کنید

هنگامی که یک پارامتر خطی یا قطبی انتخاب شده است، تعیین می کند که از نقطه شروع یا پایان پارامتر برای تعیین نقطه پایه عمل استفاده می شود. هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب شد، تعیین کنید که کدام گوشه از این پارامتر با عمل در ارتباط باشد. اشیاء انتخاب شده برای عمل به این نقطه منتقل می شوند.

Multiplier چند برابر

وقتی BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده و عمل شروع می شود، مقدار پارامتر مرتبط را با فاصله مشخص تغییر می دهید.

Offset انحراف

وقتی BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده و عمل شروع می شود، زاویه پارامتر انتخاب شده را با مقدار مشخص شده افزایش یا کاهش می دهد.

XY

هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب می شود، مشخص می کند که فاصله اعمال شده در عمل ، فاصله X پارامتر، فاصله Y یا فاصله XY از نقطه پایه پارامتر است یا خیر.

چرخش

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء هنگامی که اقدام در یک مرجع بلوک پویا انجام می شود، می چرخد. یک عمل چرخش فقط می تواند با یک پارامتر چرخش همراه باشد.

مجموعه انتخاب را مشخص کنید

اشیایی را که در مورد نقطه پایه پارامتر چرخش می کنند تعیین می کند.

مقیاس

مشخص می کند که مجموعه انتخاب مقیاس اشیاء نسبت به نقطه پایه تعریف شده وقتی عمل در یک مرجع بلوک پویا انجام می شود. یک عمل مقیاس فقط می تواند با یک پارامتر خطی، قطبی یا XY همراه باشد.

اشیاء را انتخاب کنید
اشیاء مورد استفاده برای فعالیت مقیاس را مشخص می کند
موقعیت مکانی را مشخص کنید
مشخص کنید که در قسمت ویرایشگر بلاک باید چه عملی انجام شود.
نوع پایه

مشخص می کند که آیا نقطه پایه عمل وابسته یا مستقل از نقطه پایه پارامتر مرتبط است یا خیر.

وابسته

مقیاس ها یا اشیاء انتخاب شده را نسبت به نقطه پایه پارامتر مرتبط حرکت می دهد.

مستقل

مقیاس ها یا اشیاء انتخاب شده را نسبت به یک نقطه پایه حرکت می دهد که به طور جداگانه از پارامتر مربوط تعریف می شود.

XY

هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب شده است، ویژگی سفارشی Scale Type را تنظیم می کند.

 • X. مقیاس انتخاب شده را فقط در امتداد X -axis از پارامتر XY مقیاس می دهد.
 • Y. شیء انتخاب شده را فقط در امتداد Y -axis از پارامتر XY مقیاس می دهد.
 • XY شیء انتخاب شده را در امتداد هر دو X- و Y -axپارامتر XY مقیاس می دهد.

Stretch کش آمدن

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء وقتی عمل در یک مرجع بلوک پویا انجام می شود، کشش یا حرکت می کنند. یک عمل کششی می تواند با یک
پارامتر نقطه، خطی، قطبی یا XY همراه باشد.

پارامتر نقطه را مشخص کنید

هنگامی که یک پارامتر خطی یا قطبی انتخاب شده است، تعیین می کند که از نقطه شروع یا پایان پارامتر برای تعیین نقطه پایه عمل استفاده می شود. هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب شد، تعیین کنید که کدام گوشه از این پارامتر با عمل در ارتباط باشد. اشیاء انتخاب شده برای عمل با این نقطه کشیده می شوند.

اولین گوشه قاب کشش

جعبه ای را ایجاد می کند که هنگام تغییر، منطقه مرزی را برای عملکرد نشان می دهد.

 • گوشه مخالف را مشخص کنید. مرز مخالف قاب کشش را تنظیم می کند.
 • اشیاء را مشخص کنید. شیء مورد نظر را در این عمل مشخص می کند.
CPolygon

چند ضلعی ایجاد می کنید که هنگام اصلاح، منطقه مرزی را برای عمل نشان می دهد. مجموعه ای از نقاط را برای تعیین مرز مشخص کنید.

موقعیت مکانی را مشخص کنید

مشخص می کند که در قسمت ویرایشگر بلاک باید چه عملی انجام شود.

 • چند برابر وقتی BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده و عمل شروع می شود، مقدار پارامتر مرتبط را با فاصله مشخص تغییر می دهید.
 • انحراف. وقتی BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده و عمل شروع می شود، زاویه پارامتر انتخاب شده را با مقدار مشخص شده افزایش یا کاهش می دهد.
 • XY هنگامی که یک پارامتر XY انتخاب می شود، مشخص می کند که فاصله اعمال شده در عمل ، فاصله X پارامتر، فاصله Y یا فاصله XY از نقطه پایه پارامتر است یا خیر.
اشیاء را انتخاب کنید
اشیاء مورد استفاده برای عملیات کششی را مشخص می کند.

Polar Stretch کشش قطبی

مشخص می کند که مجموعه انتخاب اشیاء هنگام انجام عمل در یک مرجع بلوک پویا، کشیده یا حرکت می کند. یک عمل کششی قطبی فقط می تواند
با یک پارامتر قطبی همراه باشد.

پارامتر نقطه را مشخص کنید

تعیین می کند که از نقطه شروع یا پایان پارامتر برای تعیین نقطه پایه عمل استفاده می شود یا خیر.

قاب کشش را مشخص کنید

جعبه ای را ایجاد می کند که هنگام تغییر، منطقه مرزی را برای عملکرد نشان می دهد.

 • CPolygon چند ضلعی ایجاد می کنید که هنگام اصلاح، منطقه مرزی را برای عمل نشان می دهد.
اشیاء را فقط برای چرخش مشخص کنید

اشیاء را در انتخاب تعیین می کند که می چرخند و کشش ندارند.

موقعیت مکانی را مشخص کنید

مشخص می کند که در قسمت ویرایشگر بلاک باید چه عملی انجام شود.

 • چند برابر وقتی BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده و عمل شروع می شود، مقدار پارامتر مرتبط را با فاصله مشخص تغییر می دهید.
 • انحراف. وقتی BACTIONBARMODE روی ۰ تنظیم شده و عمل شروع می شود، زاویه پارامتر انتخاب شده را با مقدار مشخص شده افزایش یا کاهش می دهد.

BACTION (Command)

Adds an action to a dynamic block definition.

This command is available only in the Block Editor. Actions define how the geometry
of a dynamic block reference moves or changes when the custom properties of a block
reference are manipulated in a drawing. You associate actions with parameters.

The following prompts are displayed.

Select Parameter

Select a parameter in the block definition with which to associate the action.

You can associate parameters with the actions listed below.

Array

Adds an array action to the current dynamic block definition. An array action can
be associated with a linear, polar, or XY parameter. Specifies that the selection
set of objects arrays when the action is triggered in a dynamic block reference.

Select Objects

Defines the objects that will be included in the action when modified.

Enter Distance Between Columns

When a linear or polar parameter is selected, specifies the distance between the selected
objects when the array action is modified. To specify the distance, use the mouse
pointer.

 • Specify opposite corner.
Enter Distance Between Rows or Specify Unit Cell

When an XY parameter is selected, specifies the distance between the selected objects
when the array action is modified. To specify the distance, use the mouse pointer.
To specify unit cell, enter two values separated by a comma for each of the two points.

Specify Action Location

When BACTIONBARMODE is set to 0, determines where the action is placed within the
Block Editor.

Lookup

The lookup action displays the Property Lookup Table dialog box where you can create
a lookup table for the block reference.

Flip

A set of objects is flipped around the reflection line of the flip parameter when
the action is triggered in the block reference.

A flip action can only be associated with a flip parameter.

Specify Selection Set

Determines the objects that will be mirrored about the flip parameter reflection line.

Move

Specifies that the selection set of objects moves when the action is triggered in
a dynamic block reference. A move action can be associated with a point, linear, polar,
or XY parameter.

Select Objects
Select the objects for the move action.
Specify Action Location
Specify where in the Block Editor the action should occur.
Specify Parameter Point

When a linear or polar parameter is selected, determines whether the start or end
point of the parameter is used to determine the base point of the action.

When an XY parameter is selected, determines which corner of the parameter will be
associated with the action. The objects selected for the action will be moved relative
to this point.

Multiplier

When BACTIONBARMODE is set to 0 and the action is triggered, changes the associated
parameter value by the specified distance.

Offset

When BACTIONBARMODE is set to 0 and the action is triggered, increases or decreases
the angle of the selected parameter by the specified value.

XY

When an XY parameter is selected, specifies whether the distance applied to the action
is the parameter’s X distance, Y distance, or XY distance from the parameter’s base point.

Rotate

Specifies that the selection set of objects rotates when the action is triggered in
a dynamic block reference. A rotate action can only be associated with a rotation
parameter.

Specify Selection Set

Determines the objects that will be rotated about the parameter base point.

Scale

Specifies that the selection set of objects scales relative to the defined base point
when the action is triggered in a dynamic block reference. A scale action can only
be associated with a linear, polar, or XY parameter.

Select Objects
Specifies the objects to use for the scale action
Specify Action Location
Specify where in the Block Editor the action should occur.
Base Type

Specifies whether the base point for the action is dependent or independent of the
associated parameter’s base point.

Dependent

Scales or moves selected objects relative to the base point of the associated parameter.

Independent

Scales or moves selected objects relative to a base point defined separately from
that of the associated parameter.

XY

When an XY parameter is selected, sets the Scale Type custom property.

 • X. Scales the selected object only along the X-axis of the XY parameter.
 • Y. Scales the selected object only along the Y-axis of the XY parameter.
 • XY. Scales the selected object along both the X– and Y-axes of the XY parameter.

Stretch

Specifies that the selection set of objects will stretch or move when the action is
triggered in a dynamic block reference. A stretch action can be associated with a
point, linear, polar, or XY parameter.

Specify Parameter Point

When a linear or polar parameter is selected, determines whether the start or end
point of the parameter is used to determine the base point of the action.

When an XY parameter is selected, determines which corner of the parameter will be
associated with the action. The objects selected for the action will be stretched
relative to this point.

First Corner of Stretch Frame

Creates a box that represents the boundary area for the action when modified.

 • Specify opposite corner. Sets the opposite boundary of the stretch frame.
 • Specify objects. Specifies the object to be included in the action.
CPolygon

Creates a polygon that represents the boundary area for the action when modified.
Specify a series of points to define the boundary.

Specify Action Location

Specifies where in the Block Editor the action should occur.

 • Multiplier. When BACTIONBARMODE is set to 0 and the action is triggered, changes the associated
  parameter value by the specified distance.
 • Offset. When BACTIONBARMODE is set to 0 and the action is triggered, increases or decreases
  the angle of the selected parameter by the specified value.
 • XY. When an XY parameter is selected, specifies whether the distance applied to the action
  is the parameter’s X distance, Y distance, or XY distance from the parameter’s base point.
Select Objects
Specifies objects to use for the stretch operation.

Polar Stretch

Specifies that the selection set of objects stretches or moves when the action is
triggered in a dynamic block reference. A polar stretch action can only be associated
with a polar parameter.

Specify Parameter Point

Determines whether the start or end point of the parameter is used to determine the
base point of the action.

Specify Stretch Frame

Creates a box that represents the boundary area for the action when modified.

 • CPolygon. Creates a polygon that represents the boundary area for the action when modified.
Specify Objects to Rotate Only

Determines the objects in the selection that will rotate and not stretch.

Specify Action Location

Specifies where in the Block Editor the action should occur.

 • Multiplier. When BACTIONBARMODE is set to 0 and the action is triggered, changes the associated
  parameter value by the specified distance.
 • Offset. When BACTIONBARMODE is set to 0 and the action is triggered, increases or decreases
  the angle of the selected parameter by the specified value.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید