دستور 3DOSMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور 3DOSMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

snap های یک شی سه بعدی را فعال می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 139

اسنپ ها به صورت یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

مقدار شرح کلیدهای میانبر
1 snap های شیء 3D در حال اجرا را فعال می کند ZNON
2 snap های به یک راس را کنترل می کند ZVER
4 اسنپ های قسمت میانی را فعال می کند ZMID
8 snap های مرکز را فعال می کند ZCEN
16 snap های گره spline یا surface را فعال می کند ZKNO
32 snap های به صورت عمود (فقط وجه مسطح) را فعال می کند ZPER
64 به یک جسم نزدیکتر  را فعال می کند ZNEA
128 به نزدیکترین نقطه ابر نقطه را فعال می کند PNOD
256 یک قطعه مسطح از ابر نقطه را به نزدیکترین نقطه را فعال می کند PNEA
512 Snaps عمود بر یک بخش مسطح ابر نقطه را فعال می کند PPER
1024 snap های تقاطع خطوط را برای یک ابر نقطه تقسیم شده ، از جمله تقاطع های بیرونی را فعال می کند PINT
2048 در یک ابر نقطه اسنپ لبه از دو بخش مسطح را فعال می کند PEDGE
4096 Snaps عمود بر لبه دو بخش مسطح در ابر نقطه را فعال می کند PPEDGE
8192 snap های تقاطع استنباطی (گوشه ای) از سه بخش مسطح در یک ابر نقطه را فعال می کند PCOR
16384 snap های محور یک قطعه استوانه ای در ابر نقطه را فعال می کند PCL

برای فعال کردن بیش از یک snap از اشیاء در حال اجرا سه بعدی، جمع مقادیر آنها را وارد کنید. به عنوان مثال ، با وارد کردن 6 Vertex با bitcode 2 و Midpoint با  bitcode 4 مشخص می شوند.

توجه: هنگام اجرا کردن snap های شی 3D با استفاده از دکمه 3D Object Snap در نوار وضعیت ، یک بیت کد 1 به ارزش 3DOSMODE اضافه می شود. این مقدار اضافی تنظیمات Snap در حال اجرا را بدون از دست دادن آنها فعال می کند.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران