مخفف فرمان های اتوکد

در این پست می توانید لیستی از مخفف دستورات اتوکد را دریافت کنید.

لازم به توضیح اسست که در تمامی ورژن های این نرم افزار مخفف ها قابل استفاده هستند.

 

مجموعه دستورات اتوکد شامل دو بخش می باشد. بخش اول دستورات ترسیمی در محیط اتوکد می باشد این مجموعه از دستورات به منظور ترسیم و انجام اصلاحات بر روی اشیاء مختلف در فضای ترسیم اتوکد میباشد. بخش دوم نیز شامل دستورات سیستمی اتوکد می باشد. این دستورات نیز به منظور انجام تنظیمات مختلف در بخش های مختلف اتوکد می باشند.

۱- دستورات ترسیمی اتوکد

در لینک بالا هر کدام از دستورات به صورت تصویری توضیح داده شده است.

 

 

 

A
A ARC Creates an arc. ایجاد یک قوس.
ADC ADCENTER Manages and inserts content such as blocks, xrefs, and hatch patterns. مدیریت و درج محتوا مانند بلوک، xrefs، و الگوهای hatch.
AA AREA Calculates the area and perimeter of objects or of defined areas. محاسبه مساحت و محیط اشیاء تعریف شده.
AL ALIGN Aligns objects with other objects in 2D and 3D برابر کردن اشیاء با اشیاء دیگر در 2D و 3D
AP APPLOAD Load Application بارگذاری نرم افزار
AR ARRAY Creates multiple copies of objects in a pattern. ایجاد نسخه های متعدد از اشیاء در یک الگو.
ARR ACTRECORD Starts the Action Recorder. شروع ضبط اکشن.
ARM ACTUSERMESSAGE Inserts a user message into an action macro. پیام کاربر را در یک ماکرو درج می کند.
ARU ACTUSERINPUT Pauses for user input in an action macro. برای ورودی کاربر در ماکرو باعث مکث است.
ARS ACTSTOP Stops the Action Recorder and provides the option of saving the recorded actions to an action macro file. ضبط متوقف می شود و گزینه ذخیره در اقدامات ضبط شده را به یک فایل ماکرو فراهم می کند.
ATI ATTIPEDIT Changes the textual content of an attribute within a block. تغییر محتوای متنی از یک ویژگی در یک بلوک.
ATT ATTDEF Redefines a block and updates associated attributes. باز تعریف یک بلوک و به روز رسانی در ارتباط صفات.
ATE ATTEDIT Changes attribute information in a block. تغییرات ویژگی اطلاعات در یک بلوک.
B
B BLOCK Creates a block definition from selected objects. ایجاد بلوک از اشیاء انتخاب شده است.
BC BCLOSE Closes the Block Editor. بستن ویرایشگر بلوک.
BE BEDIT Opens the block definition in the Block Editor. در ویرایشگر بلوک   تعریف بلوک باز می شود.
BH HATCH Fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern, solid fill, or gradient fill. هاشور زدن اشیاء بسته.
BO BOUNDARY Creates a region or a polyline from an enclosed area. ایجاد یک منطقه و یا یک چندخطی از یک منطقه محصور شده است.
BR BREAK Breaks the selected object between two points. شکستن شی انتخاب شده بین دو نقطه است.
BS BSAVE Saves the current block definition. ذخیره بلوک تعریف شده.
BVS BVSTATE Creates, sets, or deletes a visibility state in a dynamic block. ایجاد، گذاشتن و یا حذف یک وضعیت قابل رویت در یک بلوک پویا.
C
C CIRCLE Creates a circle. ایجاد یک دایره .
CAM CAMERA Sets a camera and target location to create and save a 3D perspective view of objects. مجموعه دوربین و هدف موقعیت مکانی به ایجاد و ذخیره یک نظر چشم انداز 3D از اشیاء.
CBAR CONSTRAINTBAR A toolbar-like UI element that displays the available geometric constraints on an object. یک عنصر UI مانند نوار ابزار نشان می دهد که محدودیت های هندسی موجود بر روی یک شی.
CH PROPERTIES Controls properties of existing objects. کنترل خواص اشیاء موجود است.
CHA CHAMFER Bevels the edges of objects. اریب لبه های اشیاء.
CHK CHECKSTANDARDS Checks the current drawing for standards violations. چک نقاشی در حال حاضر برای استانداردهای نقض.
CLI COMMANDLINE Displays the Command Line window. پنجره خط فرمان نشان می دهد.
COL COLOR Sets the color for new objects. رنگ برای اشیاء جدید تنظیم می کند.
CO COPY Copies objects a specified distance in a specified direction. نسخه اشیاء یک فاصله مشخص در یک مسیر مشخص شده است.
CT CTABLESTYLE Sets the name of the current table style. نام سبک جدول فعلی تنظیم می کند.
CUBE NAVVCUBE Controls the visibility and display properties of the ViewCube tool. کنترل دید و نمایش خواص ابزار ViewCube.
CYL CYLINDER Creates a 3D solid cylinder. ایجاد یک سیلندر جامد 3D.
D
D DIMSTYLE Creates and modifies dimension styles. ایجاد و تغییر سبک با ابعاد.
DAN DIMANGULAR Creates an angular dimension. ایجاد یک بعد و زاویه ای.
DAR DIMARC Creates an arc length dimension. ایجاد یک بعد طول قوس.
DBA DIMBASELINE Creates a linear, angular, or ordinate dimension from the baseline of the previous or selected dimension. ایجاد یک خطی، زاویه ای، و یا بعد هماهنگی از پایه از بعد قبلی و یا انتخاب شده است.
DBC DBCONNECT Provides an interface to external database tables. فراهم می کند یک رابط به جداول پایگاه داده خارجی.
DCE DIMCENTER Creates the center mark or the centerlines of circles and arcs. ایجاد علامت مرکز یا مرکزی محافل و کمان.
DCO DIMCONTINUE Creates a dimension that starts from an extension line of a previously created dimension. ایجاد یک بعد که از یک خط گسترش ابعاد قبلا ایجاد می شود.
DCON DIMCONSTRAINT Applies dimensional constraints to selected objects or points on objects. اعمال محدودیت های بعدی به اشیاء انتخاب شده و یا نقاط بر روی اشیاء.
DDA DIMDISASSOCIATE Removes associativity from selected dimensions. حذف associativity از ابعاد انتخاب شده است.
DDI DIMDIAMETER Creates a diameter dimension for a circle or an arc. ایجاد یک بعد قطر برای یک دایره یا یک قوس.
DED DIMEDIT Edits dimension text and extension lines. ویرایش متن ابعاد و خطوط فرمت.
DI DIST Measures the distance and angle between two points. اندازه گیری فاصله و زاویه بین دو نقطه است.
DIV DIVIDE Creates evenly spaced point objects or blocks along the length or perimeter of an object. ایجاد اشیاء نقطه به طور مساوی فاصله یا بلوک در طول و یا محیط یک شی.
DJL DIMJOGLINE Adds or removes a jog line on a linear or aligned dimension. اضافه می کند و یا حذف یک خط تنه زدن در یک بعد خطی یا تراز وسط قرار دارد.
DJO DIMJOGGED Creates jogged dimensions for circles and arcs. ایجاد ابعاد jogged برای محافل و کمان.
DL DATALINK The Data Link dialog box is displayed. کادر محاوره ای پیوند داده نمایش داده میشود.
DLU DATALINKUPDATE Updates data to or from an established external data link. به روز رسانی داده ها به و یا از یک لینک ایجاد داده های خارجی.
DO DONUT Creates a filled circle or a wide ring. ایجاد یک دایره پر و یا یک حلقه گسترده ای است.
DOR DIMORDINATE Creates ordinate dimensions. ایجاد هماهنگی ابعاد.
DOV DIMOVERRIDE Controls overrides of system variables used in selected dimensions. کنترل باطل از متغیرهای سیستم مورد استفاده در ابعاد انتخاب شده است.
DR DRAWORDER Changes the draw order of images and other objects. تغییر نظم قرعه کشی از تصاویر و اشیاء دیگر.
DRA DIMRADIUS Creates a radius dimension for a circle or an arc. ایجاد یک بعد شعاع برای یک دایره یا یک قوس.
DRE DIMREASSOCIATE Associates or re-associates selected dimensions to objects or points on objects. همکاران و یا دوباره همکاران ابعاد به اشیاء و یا نقاط بر روی اشیاء انتخاب شده است.
DRM DRAWINGRECOVERY Displays a list of drawing files that can be recovered after a program or system failure. نمایش یک لیست از فایل های نقاشی است که می تواند پس از یک برنامه و یا سیستم شکست بازیافت.
DS DSETTINGS Sets grid and snap, polar and object snap tracking, object snap modes, Dynamic Input, and Quick Properties. مجموعه شبکه و ضربه محکم و ناگهانی، شی قطبی و ضربه محکم و ناگهانی ردیابی، حالت ضربه محکم و ناگهانی شی، ورودی پویا، و خواص سریع.
DT TEXT Creates a single-line text object. ایجاد یک شیء متنی تک خط.
DV DVIEW Defines parallel projection or perspective views by using a camera and target. تعریف می کند و یا طرح ریزی دیدگاه دیدگاه های موازی با استفاده از یک دوربین و هدف.
DX DATAEXTRACTION Extracts drawing data and merges data from an external source to a data extraction table or external file. عصاره رسم داده ها و ادغام داده از یک منبع خارجی را به یک جدول استخراج داده ها و یا فایل های خارجی.
E-F
E ERASE Removes objects from a drawing. حذف اشیاء از یک نقاشی.
ED DDEDIT Edits single-line text, dimension text, attribute definitions, and feature control frames. ویرایش متن تک خط، بعد متن، تعریف های صفت و فریم های کنترل از ویژگی های.
EL ELLIPSE Creates an ellipse or an elliptical arc. ایجاد یک بیضی یا یک قوس بیضوی.
EPDF EXPORTPDF Exports drawing to PDF. صادرات نقاشی به PDF.
ER EXTERNALREFERENCES Opens the External References palette. مراجع پالت خارجی باز می شود.
EX EXTEND Extends objects to meet the edges of other objects. گسترش اشیاء برای دیدار با لبه های اشیاء دیگر.
EXIT QUIT Exits the program. خارج از برنامه است.
EXP EXPORT Saves the objects in a drawing to a different file format. موجب صرفه جویی در اشیاء در یک نقاشی را به یک فرمت فایل های مختلف.
EXT EXTRUDE Extends the dimensions of a 2D object or 3D face into 3D space. گسترش ابعاد یک جسم 2D یا 3D چهره را به فضای 3D.
F FILLET Rounds and fillets the edges of objects. تورهای آخر هفته و فیله لبه های اشیاء.
FI FILTER Creates a list of requirements that an object must meet to be included in a selection set. ایجاد یک لیست از مورد نیاز است که یک شی باید به دیدار در مجموعه انتخاب گنجانده شود.
FS FSMODE Creates a selection set of all objects that touch the selected object. ایجاد یک مجموعه انتخاب تمام اشیایی است که لمس شی انتخاب شده است.
FSHOT FLATSHOT Creates a 2D representation of all 3D objects based on the current view. ایجاد یک نمایندگی از تمام اشیاء 2D 3D بر اساس نمای فعلی.
G–H
G GROUP Creates and manages saved sets of objects called groups. ایجاد و مدیریت مجموعه را نجات داد از اشیاء با نام گروه.
GCON GEOCONSTRAINT Applies or persists geometric relationships between objects or points on objects. اعمال و یا همچنان ادامه دارد روابط هندسی بین اشیاء و یا نقاط بر روی اشیاء.
GD GRADIENT Fills an enclosed area or selected objects with a gradient fill. پر منطقه محصور و یا اشیاء انتخاب شده با پر شیب.
GEO GEOGRAPHICLOCATION Specifies the geographic location information for a drawing file. مشخص اطلاعات موقعیت جغرافیایی برای یک فایل طراحی.
H HATCH Fills an enclosed area or selected objects with a hatch pattern, solid fill, or gradient fill. پر منطقه محصور یا اشیاء منتخب با یک الگوی تخم، پر جامد، و یا پر شیب.
HE HATCHEDIT Modifies an existing hatch or fill. تغییر یک دریچه های موجود و یا پر کنید.
HI HIDE Regenerates a 3D wireframe model with hidden lines suppressed. بازسازی یک مدل قاب 3D با خطوط پنهان سرکوب شده است.
I–K
I INSERT Inserts a block or drawing into the current drawing. درج یک بلوک یا نقاشی به نقاشی در حال حاضر.
IAD IMAGEADJUST Controls the image display of the brightness, contrast, and fade values of images. کنترل صفحه نمایش تصویر از روشنایی، کنتراست، و ارزش محو از تصاویر.
IAT IMAGEATTACH Inserts a reference to an image file. درج یک مرجع به یک فایل تصویری.
ICL IMAGECLIP Crops the display of a selected image to a specified boundary. محصولات زراعی صفحه نمایش یک تصویر انتخاب شده به یک مرز مشخص شده است.
ID ID Displays the UCS coordinate values of a specified location. را نمایش می UCS هماهنگ ارزش از یک مکان مشخص.
IM IMAGE Displays the External References palette. نمایش مراجع پالت خارجی.
IMP IMPORT Imports files of different formats into the current drawing. واردات فایل های از فرمت های مختلف به نقاشی در حال حاضر.
IN INTERSECT Creates a 3D solid, surface, or 2D region from overlapping solids, surfaces, or regions. ایجاد یک 3D جامد، سطح، و یا منطقه 2D از مواد جامد با هم تداخل دارند، سطوح، و یا مناطق.
INF INTERFERE Creates a temporary 3D solid from the interferences between two sets of selected 3D solids. ایجاد یک 3D موقت جامد از دخالت بین دو مجموعه از مواد جامد 3D انتخاب شده است.
IO INSERTOBJ Inserts a linked or embedded object. درج یک شیء مرتبط و یا تعبیه شده است.
J JOIN Joins similar objects to form a single, unbroken object. می پیوندد اشیاء مشابه به شکل یک تک، شی ناگسستنی است.
JOG DIMJOGGED Creates jogged dimensions for circles and arcs. ایجاد ابعاد jogged برای محافل و کمان.
L–M
L LINE Creates straight line segments. ایجاد قطعات خط مستقیم.
LA LAYER Manages layers and layer properties. مدیریت لایه ها و خواص لایه.
LAS LAYERSTATE Saves, restores, and manages named layer states. موجب صرفه جویی در، بازیابی، و مدیریت به نام ایالات لایه.
LE QLEADER Creates a leader and leader annotation. ایجاد رهبر و رهبر یک حاشیه نویسی.
LEN LENGTHEN Changes the length of objects and the included angle of arcs. تغییر طول اشیاء و زاویه کمان.
LESS MESHSMOOTHLESS Decreases the level of smoothness for mesh objects by one level. کاهش سطح صافی را برای اشیاء مش توسط یک سطح بالاتر.
LI LIST Displays property data for selected objects. نمایش اطلاعات ملک برای اشیاء انتخاب شده است.
LO LAYOUT Creates and modifies drawing layout tabs. ایجاد و تغییر طراحی زبانه طرح.
LT LINETYPE Loads, sets, and modifies linetypes. بارهای، مجموعه ها، و تغییر از linetypes.
LTS LTSCALE Changes the scale factor of linetypes for all objects in a drawing. تغییرات ضریب مقیاس از linetypes برای همه اشیاء در یک نقاشی.
LW LWEIGHT Sets the current lineweight, lineweight display options, and lineweight units. مجموعه کلفت و نازک فعلی، گزینه های نمایش کلفت و نازک، و واحد کلفت و نازک.
M MOVE Moves objects a specified distance in a specified direction. حرکت اشیاء یک فاصله مشخص در یک مسیر مشخص شده است.
MA MATCHPROP Applies the properties of a selected object to other objects. خصوصیات را از یک شی انتخاب شده به اشیاء دیگر.
MAT MATERIALS Shows or hides the Materials window. نشان میدهد یا پنهان window مواد.
ME MEASURE Joins similar objects to form a single, unbroken object. می پیوندد اشیاء مشابه به شکل یک تک، شی ناگسستنی است.
MEA MEASUREGEOM Measures the distance, radius, angle, area, and volume of selected objects or sequence of points. اندازه گیری فاصله، شعاع، زاویه، مساحت، حجم و اشیاء و یا دنباله ای از نقاط انتخاب شده است.
MI MIRROR Creates a mirrored copy of selected objects. ایجاد یک کپی از اشیاء آینه انتخاب شده است.
ML MLINE Creates multiple parallel lines. ایجاد خطوط موازی متعدد.
MLA MLEADERALIGN Aligns and spaces selected multileader objects. متحد شده است و فضاهای اشیاء multileader انتخاب شده است.
MLC MLEADERCOLLECT Organizes selected multileaders that contain blocks into rows or columns, and displays the result with a single leader. سازماندهی multileaders انتخاب شده که شامل بلوک به سطرها یا ستون، و در نتیجه با یک رهبر نشان می دهد.
MLD MLEADER Creates a multileader object. ایجاد یک شی multileader.
MLE MLEADEREDIT Adds leader lines to, or removes leader lines from, a multileader object. می افزاید خطوط رهبر، و یا حذف خطوط رهبر از، یک شیء multileader.
MLS MLEADERSTYLE Creates and modifies multileader styles. ایجاد و تغییر سبک multileader.
MO PROPERTIES Controls properties of existing objects. کنترل خواص اشیاء موجود است.
MORE MESHSMOOTHMORE Increases the level of smoothness for mesh objects by one level. افزایش سطح صافی را برای اشیاء مش توسط یک سطح بالاتر.
MS MSPACE Switches from paper space to a model space viewport. کلید از فضای کاغذ به یک viewport فضای مدل.
MSM MARKUP Opens the Markup Set Manager. مدیر نشانه گذاری مجموعه ای باز می شود.
MT MTEXT Creates a multiline text object. ایجاد یک شی متن چند خطی.
MV MVIEW Creates and controls layout viewports. ایجاد و کنترل طرح نمای.
N–O
NORTH GEOGRAPHICLOCATION Specifies the geographic location information for a drawing file. مشخص اطلاعات موقعیت جغرافیایی برای یک فایل طراحی.
NSHOT NEWSHOT Creates a named view with motion that is played back when viewed with ShowMotion. ایجاد یک نمایش به نام با حرکت است که بازی برگشت با ShowMotion مشاهده شده است.
NVIEW NEWVIEW Creates a named view with no motion. ایجاد یک نمایش به نام با حرکت.
O OFFSET Creates concentric circles, parallel lines, and parallel curves. ایجاد دایره، خطوط موازی، و منحنی موازی.
OP OPTIONS Customizes the program settings. سفارشی تنظیمات برنامه.
ORBIT 3DORBIT Rotates the view in 3D space, but constrained to horizontal and vertical orbit only. چرخش نمایش در فضای 3D، اما محدود به تنها مدار افقی و عمودی.
OS OSNAP Sets running object snap modes. مجموعه ای در حال اجرا شی ضربه محکم و ناگهانی حالت.
P
P PAN Adds a parameter with grips to a dynamic block definition. می افزاید: یک پارامتر با درک به تعریف بلوک پویا.
PA PASTESPEC Pastes objects from the Clipboard into the current drawing and controls the format of the data. رب ها و سس اشیاء از کلیپ بورد به نقاشی در حال حاضر و کنترل فرمت داده.
PAR PARAMETERS Controls the associative parameters used in the drawing. کنترل پارامترهای انجمنی مورد استفاده در نقاشی.
PARAM BPARAMETER Adds a parameter with grips to a dynamic block definition. می افزاید: یک پارامتر با درک به تعریف بلوک پویا.
PATCH SURFPATCH Creates a new surface by fitting a cap over a surface edge that forms a closed loop. ایجاد یک سطح جدید با برازش یک کلاه لبه بیش از یک سطح است که یک حلقه بسته را تشکیل میدهد.
PC POINTCLOUD Provides options to create and attach point cloud files. فراهم می کند گزینه برای ایجاد و فایل های ضمیمه ابر نقطه.
PCATTACH POINTCLOUDATTACH Inserts an indexed point cloud file into the current drawing. یک فایل ابر نقاط ایندکس شده به نقاشی در حال حاضر درج.
PCINDEX POINTCLOUDINDEX Creates an indexed point cloud (PCG or ISD) file from a scan file. ایجاد یک ابر نمایه شده نقطه (PCG یا ISD) فایل را از یک فایل اسکن.
PE PEDIT Edits polylines and 3D polygon meshes. ویرایش polylines و مش چند ضلعی 3D.
PL PLINE Creates a 2D polyline. ایجاد یک چندخطی 2D.
PO POINT Creates a point object. ایجاد یک شی نقطه.
POFF HIDEPALETTES Hides currently displayed palettes (including the command line). پنهان پالت حال حاضر نمایش داده (از جمله خط فرمان).
POL POLYGON Creates an equilateral closed polyline. ایجاد یک متساوی الاضلاع بسته چندخطی.
PON SHOWPALETTES Restores the display of hidden palettes. بازیابی ها از پالت پنهان است.
PR PROPERTIES Displays Properties palette. نمایش پالت خواص.
PRE PREVIEW Displays the drawing as it will be plotted. نمایش نقاشی به عنوان آن را ترسیم شده است.
PRINT PLOT Plots a drawing to a plotter, printer, or file. نمودار یک نقاشی به یک پلاتر، پرینتر، و یا فایل.
PS PSPACE Switches from a model space viewport to paper space. سوئیچ از دید فضای مدل به فضای کاغذ.
PSOLID POLYSOLID Creates a 3D wall-like polysolid. ایجاد یک polysolid مانند دیوار 3D.
PTW PUBLISHTOWEB Creates HTML pages that include images of selected drawings. ایجاد صفحات HTML که شامل تصاویری از نقاشی های انتخاب شده است.
PU PURGE Removes unused items, such as block definitions and layers, from the drawing. حذف آیتم های استفاده نشده، مانند تعاریف بلوک و لایه ها، از نقاشی.
PYR PYRAMID Creates a 3D solid pyramid. ایجاد یک هرم جامد 3D.
Q
QC QUICKCALC Opens the QuickCalc calculator. ماشین حساب QuickCalc باز می شود.
QCUI QUICKCUI Displays the Customize User Interface Editor in a collapsed state. نمایش کاربر سفارشی کردن رابط ویرایشگر را در حالت فروپاشیده بود.
QP QUICKPROPERTIES Displays open drawings and layouts in a drawing in preview images. نمایش نقاشی های باز و طرح بندی در یک نقاشی در تصاویر پیش نمایش.
QSAVE QSAVE Saves the current drawing. موجب صرفه جویی در نقاشی در حال حاضر.
QVD QVDRAWING Displays open drawings and layouts in a drawing using preview images. نمایش نقاشی های باز و طرح بندی در یک نقاشی با استفاده از تصاویر پیش نمایش.
QVDC QVDRAWINGCLOSE Closes preview images of open drawings and layouts in a drawing. بسته پیش نمایش تصاویر از نقاشی های باز و طرح بندی در یک نقاشی.
QVL QVLAYOUT Displays preview images of model space and layouts in a drawing. نمایش پیش نمایش تصاویر از فضای مدل و طرح بندی در یک نقاشی.
QVLC QVLAYOUTCLOSE Closes preview images of model space and layouts in the current drawing. بسته تصاویر پیش نمایش از فضای مدل و طرح بندی در نقاشی در حال حاضر.
R
R REDRAW Refreshes the display in the current viewport. تازه ها در نمای جاری.
RA REDRAWALL Refreshes the display in all viewports. تازه ها در تمام نمای.
RC RENDERCROP Renders a specified rectangular area, called a crop window, within a viewport. ارائه یک منطقه مستطیلی مشخص شده، به نام یک پنجره محصول، در یک دید.
RE REGEN Regenerates the entire drawing from the current viewport. بازسازی کل نشیمن از دید جاری است.
REA REGENALL Regenerates the drawing and refreshes all viewports. بازسازی طراحی و تازه می همه نمای.
REC RECTANG Creates a rectangular polyline. ایجاد یک چندخطی مستطیل شکل است.
REG REGION Converts an object that encloses an area into a region object. تبدیل یک شی است که محوطه ای به مساحت را به یک شی منطقه است.
REN RENAME Changes the names assigned to items such as layers and dimension styles. تغییر نام داده شده به مواردی مانند لایه ها و سبک با ابعاد.
REV REVOLVE Creates a 3D solid or surface by sweeping a 2D object around an axis. ایجاد یک 3D جامد و یا سطح توسط جارو یک شیء 2D در اطراف یک محور.
RO ROTATE Rotates objects around a base point. چرخش اشیاء اطراف یک نقطه پایه.
RP RENDERPRESETS Specifies render presets, reusable rendering parameters, for rendering an image. مشخص ارائه ایستگاه از پیش تنظیم، پارامترهای رندر قابل استفاده مجدد، برای ارائه یک تصویر است.
RPR RPREF Displays or hides the Advanced Render Settings palette for access to advanced rendering settings. نمایش یا پنهان بارگزاری تنظیمات پیشرفته برای دسترسی به تنظیمات رندر پیشرفته پالت.
RR RENDER Creates a photorealistic or realistically shaded image of a 3D solid or surface model. ایجاد یک تصویر واقعی و یا در واقع سایه دار مدل جامد یا سطح 3D.
RW RENDERWIN Displays the Render window without starting a rendering operation. نمایش پنجره بارگزاری بدون شروع یک عملیات رندر.
S
S STRETCH Stretches objects crossed by a selection window or polygon. امتداد اشیاء عبور توسط یک پنجره انتخاب و یا چند ضلعی است.
SC SCALE Enlarges or reduces selected objects, keeping the proportions of the object the same after scaling. بزرگ یا کاهش می دهد اشیاء انتخاب شده، نگه داشتن نسبت به جسم همان را پس از پوسته پوسته شدن.
SCR SCRIPT Executes a sequence of commands from a script file. اجرای یک دنباله ای از دستورات را از یک فایل اسکریپت.
SEC SECTION Uses the intersection of a plane and solids, surfaces, or mesh to create a region. استفاده از تقاطع یک هواپیما جامد و مواد فله، سطوح، و یا مش برای ایجاد یک منطقه است.
SET SETVAR Lists or changes the values of system variables. لیست و یا تغییر مقادیر متغیرهای سیستم.
SHA SHADEMODE Starts the VSCURRENT command. شروع می شود از دستور VSCURRENT.
SL SLICE Creates new 3D solids and surfaces by slicing, or dividing, existing objects. ایجاد مواد جامد و سطوح جدید 3D با برش، و یا تقسیم، اشیاء موجود است.
SN SNAP Restricts cursor movement to specified intervals. محدود حرکت مکان نما به فواصل مشخص شده است.
SO SOLID Creates solid-filled triangles and quadrilaterals. ایجاد مثلث جامد پر شده است و چهار ضلعی.
SP SPELL Checks spelling in a drawing. چک املایی در یک نقاشی.
SPE SPLINEDIT Edits a spline or spline-fit polyline. ویرایش یک نوار باریک یا نوار باریک مناسب چندخطی.
SPL SPLINE Creates a smooth curve that passes through or near specified points. ایجاد یک منحنی صاف است که از طریق و یا در نزدیکی نقطه مشخص عبور می کند.
SPLANE SECTIONPLANE Creates a section object that acts as a cutting plane through 3D objects. ایجاد یک شی بخش است که به عنوان یک هواپیما برش را از طریق اشیاء 3D عمل می کند.
SPLAY SEQUENCEPLAY Plays named views in one category. نمایشنامه به نام بازدید در یک گروه.
SPLIT MESHSPLIT Splits a mesh face into two faces. تجزیه چهره مش به دو چهره.
SPE SPLINEDIT Edits a spline or spline-fit polyline. ویرایش یک نوار باریک یا نوار باریک مناسب چندخطی.
SSM SHEETSET Opens the Sheet Set Manager. ورق مجموعه ای مدیر باز می شود.
ST STYLE Creates, modifies, or specifies text styles. ایجاد، تغییر، و یا سبک متن را مشخص.
STA STANDARDS Manages the association of standards files with drawings. مدیریت ارتباط فایل های استاندارد با نقاشی.
SU SUBTRACT Combines selected 3D solids, surfaces, or 2D regions by subtraction. ترکیب مواد جامد انتخاب 3D، سطوح، و یا مناطق 2D با تفریق.
T
T MTEXT Creates a multiline text object. ایجاد یک شی متن چند خطی.
TA TABLET Calibrates, configures, and turns on and off an attached digitizing tablet. سنجیدن، تنظیم، و روشن و خاموش کردن یک تبلت دیجیتالیشدن متصل شده است.
TB TABLE Creates an empty table object. ایجاد یک شی جدول خالی است.
TEDIT TEXTEDIT Edits a dimensional constraint, dimension, or text object. ویرایش یک بعدی محدودیت، ابعاد، و یا شی متن.
TH THICKNESS Sets the default 3D thickness property when creating 2D geometric objects. مجموعه به طور پیش فرض 3D اموال ضخامت در هنگام ایجاد اشیاء 2D هندسی.
TI TILEMODE Controls whether paper space can be accessed. کنترل میکند که آیا فضای کاغذ دیده می شود.
TO TOOLBAR Displays, hides, and customizes toolbars. نمایش، پنهان، و customizes نوار ابزار.
TOL TOLERANCE Creates geometric tolerances contained in a feature control frame. ایجاد تحمل هندسی موجود در یک قاب کنترل ویژگی.
TOR TORUS Creates a donut-shaped 3D solid. ایجاد یک شیرینی به شکل 3D جامد.
TP TOOLPALETTES Opens the Tool Palettes window. پنجره ابزار پالت باز می شود.
TR TRIM Trims objects to meet the edges of other objects. تیپ اشیاء برای دیدار با لبه های اشیاء دیگر.
TS TABLESTYLE Creates, modifies, or specifies table styles. ایجاد، تغییر، و یا سبک جدول مشخص می کند.
U–W
UC UCSMAN Manages defined user coordinate systems. مدیریت تعریف شده توسط کاربر سیستم مختصات.
UN UNITS Controls coordinate and angle display formats and precision. کنترل هماهنگ و فرمت های صفحه نمایش زاویه و دقت است.
UNHIDE UNISOLATE UNISOLATE
UNISOLATEOBJECTS Displays objects previously hidden with the ISOLATEOBJECTS or HIDEOBJECTS command. نمایش اشیاء قبلا با ISOLATEOBJECTS یا دستور HIDEOBJECTS پنهان است.
UNI UNION Unions two solid or two region objects. اتحادیه های دو جامد و یا دو جسم منطقه است.
V VIEW Saves and restores named views, camera views, layout views, and preset views. ذخیره و بازیابی دیدگاه نام، نمایش دوربین، نمایش طرح، و دیدگاه های از پیش تعیین شده.
VGO VIEWGO Restores a named view. بازیابی یک نام برد.
VP DDVPOINT Sets the 3D viewing direction. مجموعه جهت مشاهده 3D.
VPLAY VIEWPLAY Plays the animation associated to a named view. نقش انیمیشن مربوط به یک نمایش به نام.
VS VSCURRENT Sets the visual style in the current viewport. مجموعه سبک بصری در نمای جاری.
VSM VISUALSTYLES Creates and modifies visual styles and applies a visual style to a viewport. ایجاد و تغییر سبک های بصری و سبک بصری به یک viewport اعمال می شود.
W WBLOCK Writes objects or a block to a new drawing file. می نویسد اشیاء و یا یک بلوک به یک فایل طراحی جدید است.
WE WEDGE Creates a 3D solid wedge. ایجاد یک گوه جامد 3D.
WHEEL NAVSWHEEL Displays a wheel that contains a collection of view navigation tools. نمایش یک چرخ است که شامل مجموعه ای از ابزار نمایش ناوبری.
X–Z
X EXPLODE Breaks a compound object into its component objects. می شکند جسم مرکب تبدیل به اشیاء جزء آن است.
XA XATTACH Inserts a DWG file as an external reference (xref). یک فایل DWG به عنوان یک مرجع خارجی (XREF) درج.
XB XBIND Binds one or more definitions of named objects in an xref to the current drawing. متصل می شود یک یا چند تعاریف از اشیاء به نام در XREF به نقاشی در حال حاضر.
XC XCLIP Crops the display of a selected external reference or block reference to a specified boundary. محصولات زراعی صفحه نمایش از مرجع خارجی انتخاب شده و یا بلوک اشاره به مرز مشخص شده است.
XL XLINE Creates a line of infinite length. ایجاد یک خط به طول بی نهایت است.
XR XREF Starts the EXTERNALREFERENCES command. شروع می شود از دستور EXTERNALREFERENCES.
Z ZOOM Increases or decreases the magnification of the view in the current viewport. کاهش یا افزایش بزرگنمایی از نمایش در نمای جاری.
ZEBRA ANALYSISZEBRA Projects stripes onto a 3D model to analyze surface continuity. پروژه های راه راه را بر روی یک مدل 3D به تجزیه و تحلیل تداوم سطح.
ZIP ETRANSMIT Creates a Self-Extracting or Zipped Transmittal Package. ایجاد یک خود استخراج و یا فشرده انتقال بسته بندی.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *