فرمان planesurface در اتوکد (دستور به منظور ترسیم سطوح)

 

این دستور به منظور ترسیم سطوح در اتوکد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

PLANESURF (فرمان)

ایجاد یک سطح هموار.

نماد

می‌توانید یک سطح هموار ایجاد کنید، یا با انتخاب اشیاء بسته یا با مشخص کردن گوشه‌های مقابل یک سطح مستطیلی. این دستور انتخاب اولیه را پشتیبانی می‌کند و یک سطح هموار از یک پروفایل بسته ایجاد می‌کند. هنگام مشخص کردن گوشه‌های سطح از طریق دستور، سطح موازی با صفحه کار ایجاد می‌شود.

متغیرهای سیستم SURFU و SURFV تعداد خطوط نمایش داده شده در سطح را کنترل می‌کنند.

پیغام‌های زیر نمایش داده می‌شوند.

First corner/Other corner (اولین گوشه)

یک نقطه ابتدایی و دومین نقطه را مشخص کنید تا سطح مستطیلی هموار تعریف شود.

Object (شیء)

ایجاد یک سطح هموار یا تراشه شده با انتخاب شیء. می‌توانید یک شیء بسته یا چند شیء که یک منطقه بسته را تشکیل می‌دهند، انتخاب کنید.

شیء‌های معتبر شامل: خطوط، دایره‌ها، دایره‌های قطعه‌ای، بیضی‌ها، قوس‌ها، چرخه‌های بیضی‌ای، چندضلعی‌های ۲D، چندضلعی‌های سه‌بعدی هموار، و اسپلاین‌های ۲D می‌شوند.

متغیر سیستم DELOBJ کنترل می‌کند که آیا اشیاءی که انتخاب می‌کنید به طور خودکار حذف شوند یا خیر.

 

 

 


کلمات کلیدی:
دستورات اتوکد – سیویل استارز – دستورات اتوکد. Planar Surface برای ترسیم یک سطح سه بعدی به کار می رود. طریقه فعال نمودن: ۱- نوشتن Planesurf در خط فرمان ۲- فعال کردن این … Video for دستور اتوکد plane surface  آموزش اتوکد سه بعدی – نیارش  – به طور کلی دو دسته اشیای سه بعدی قابل تولید در اتوکد موسوم به رویه‌ها و مدلها موجودی می‌باشد. رویه به … استفاده از نوار ابزار Surfaces از منوی Draw. [PDF]اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات وﻳﺮاﻳﺸﯽ ﻧﻈﻴﺮﺣﺬف، ﮐﭙﯽ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ودوران ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻪ اﺿﻼع ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر Rectangle ﻳﺎ Polygon رﺳﻢ ﺷﺪه. ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روی ….. ۶ــ دﺳﺘﻮر Line ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرات اﺗﻮﮐﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭘﺎره ﺧﻂ را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. …. ٢۶٠ steam. ﺑﺨﺎر surface. روﻳﻪ (ﺳﻄﺢ) symmetry. ﻗﺮﻳﻨﻪ tank. ﻣﺨﺰن three roads. ﺳﻪ راه … plane. ﺳﻄﺢ polygon. ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ polyhedra. ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ pompe. ﭘﻤﭗ prism. ﻣﻨﺸﻮر.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید