دستور VSEDGEOVERHANG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور VSEDGEOVERHANG (متغیر سیستم) در اتوکد

لبه های روی اشیاء سه بعدی را برای جلوه ای با دست ترسیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ترسیم
مقدار اولیه: -6

مقدار overhang را می توان بین 1 تا 100 پیکسل تنظیم کرد. اعداد منفی مقدار را ذخیره می کنند اما جلوه را خاموش می کنند.

توجه: وقتی وارد یک مقدار جدید برای این متغیر سیستم می شوید ، سبک های بصری موجود تغییر نمی کنند. هر مقدار جدید وارد شده برای این متغیر سیستم به طور موقت یک سبک بصری جدید ذخیره نشده ایجاد می کند.