لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور TOLERANCE در اتوکد

تحمل (فرمان)

تحمل های هندسی موجود در یک قاب کنترل ویژگی را ایجاد می کند.

علامت

کادر گفتگوی تحمل هندسی نمایش داده می شود. تحمل های هندسی انحرافات قابل قبول از فرم ، مشخصات ، جهت گیری ، مکان و محل اجرا را نشان می دهد . فریم های کنترل ویژگی را می توان با خطوط رهبر با استفاده از TOLERANCE ، LEADER یا QLEADER ایجاد کرد.

TOLERANCE (Command)

Creates geometric tolerances contained in a feature control frame.

Find

The Geometric Tolerance dialog box is displayed.

Geometric tolerances show acceptable deviations of form, profile, orientation, location,
and runout. Feature control frames can be created with leader lines using TOLERANCE,
LEADER, or QLEADER.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.