لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور SECTIONSPINNERS در اتوکد

SECTIONSPINNERS (فرمان)

کادر محاوره ای را نمایش می دهد تا مقدار افزایشی را برای کنترل قسمتهای بخش Object Offset و Slice Thickness در نوار متن متنی نوار بخش Plane تنظیم کند.

علامت

کادر گفتگوی قسمت پانل اسپینر کنترل نمایش داده می شود.

SECTIONSPINNERS (Command)

Displays the dialog box to set the increment value for the Section Object Offset and
Slice Thickness controls in the Section Plane ribbon contextual tab.

Find

The Section Panel Spinner Controls dialog box is displayed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.