دستور OLESTARTUP (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور OLESTARTUP (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا برنامه منبع یک جسم OLE تعبیه شده هنگام طرح ریزی بار دارد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

بارگیری برنامه منبع OLE ممکن است کیفیت نقشه را بهبود ببخشد.

0

برنامه منبع OLE بارگیری نمی شود

1

برنامه نقشه OLE را هنگام طرح ریزی بار می دهد