لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور MATEDITORSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور MATEDITORSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که ویرایشگر مواد باز است یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: 0

0

ویرایشگر مواد بسته است.

1

ویرایشگر مواد باز است.