لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LOAD در اتوکد

بار (فرمان)

نمادها را در پرونده های شکل SHX (شکل SHX) برای استفاده توسط دستور SHAPE در دسترس قرار می دهد. قبل از بارگیری با فرمان LOAD ، ابتدا باید یک شکل (SHP) با دستور COMPILE وارد شود . پس از ایجاد و بارگذاری پرونده شکل (SHX) ، پس از آن به صورت خودکار بارگیری می شود. فایل شکل (SHX) کامپایل شده باید هر بار که نقشه را ویرایش می کنید موجود باشد. کادر گفتگوی Select Shape File (جعبه گفتگوی انتخاب فایل استاندارد) نمایش داده می شود. نام پرونده را وارد کنید ، یا نام پرونده را از لیست انتخاب کنید.

LOAD (Command)

Makes the symbols in compiled shape (SHX) files available for use by the SHAPE command.

A shape (SHP) file must first be compiled with the COMPILE command before it can be
loaded with the LOAD command. Once a compiled shape (SHX) file is created and loaded,
it is loaded automatically thereafter. The compiled shape (SHX) file must be available
each time you edit the drawing.

The Select Shape File dialog box (a standard file selection dialog box) is displayed.
Enter the file name, or select a file name from the list.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.