لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور LIGHTSINBLOCKS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIGHTSINBLOCKS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا چراغ های موجود در بلوک ها هنگام رندر استفاده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

هنگامی که این متغیر سیستم خاموش است ، چراغ های موجود در بلوک ها در ارائه اجسام سه بعدی در نمای فعلی تأثیری ندارند.

0 (خاموش)

چراغ ها را در بلوک ها خاموش می کند

1 (روشن)

چراغ ها را در بلوک ها روشن می کند