دستور LIGHTSINBLOCKS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LIGHTSINBLOCKS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه آیا چراغ های موجود در بلوک ها هنگام رندر استفاده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

هنگامی که این متغیر سیستم خاموش است ، چراغ های موجود در بلوک ها در ارائه اجسام سه بعدی در نمای فعلی تأثیری ندارند.

0 (خاموش)

چراغ ها را در بلوک ها خاموش می کند

1 (روشن)

چراغ ها را در بلوک ها روشن می کند