لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPBOUNDRETAIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPBOUNDRETAIN (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل اینکه اشیاء مرزی برای دریچه ها و پر کردن های جدید ایجاد شده است را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

اشیاء مرزی ایجاد نمی کند

1

اشیاء مرزی را مطابق با متغیر سیستم HPBOUND ایجاد می کند