لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور HPBOUND (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور HPBOUND (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع شیء ایجاد شده توسط HATCH و BOUNDARY را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 1

0

یک منطقه ایجاد می کند

1

یک پلی لاین ایجاد می کند

تنها در صورت روشن بودن متغیر سیستم HPBOUNDRETAIN ، یک جسم پلی لاین یا منطقه ایجاد می شود.