لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GOTOURL در اتوکد

GOTOURL (فرمان)

پرونده یا صفحه وب مرتبط با لینک پیوندی که به یک شیء وصل شده است را باز می کند. شیئی را که پیوند پیوندی متصل دارد را انتخاب کنید. پرونده یا صفحه وب (URL) که مربوط به لینک است ، باز می شود.

GOTOURL (Command)

Opens the file or web page associated with the hyperlink attached to an object.

Select an object that has an attached hyperlink. The file or web page (URL) that
is associated with the hyperlink opens.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.