لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GFCLRSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFCLRSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا یک شیب شیب از یک رنگ یا دو رنگ استفاده می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

شیب شیب دو رنگ
1 شیب یک رنگ پر کنید