دستور GFCLRSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور GFCLRSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که آیا یک شیب شیب از یک رنگ یا دو رنگ استفاده می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

شیب شیب دو رنگ
1 شیب یک رنگ پر کنید