لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور GEOMAPIMAGEUPDATE در اتوکد

GEOMAPIMAGEUPDATE (فرمان)

تصاویر نقشه را از سرویس نقشه های آنلاین به روز می کند و به طور اختیاری وضوح آنها را برای مشاهده بهینه روی صفحه تنظیم می کند.

علامت

در نتیجه ، جدیدترین تصاویر را از سرویس نقشه های آنلاین بدست می آورید. این دستور فقط در صورت ورود به سیستم Autodesk 360 ، نقشه نقشه را به روز می کند. به طور پیش فرض ، هنگام گرفتن تصویر نقشه ، وضوح تصویر نقشه به وضوح نقشه آنلاین پیش فرض می کند. این وضوح ممکن است برای تصویر نقشه ، به ویژه هنگام بزرگنمایی در ابعاد تصویر نقشه ، مطلوب نباشد . با انتخاب بهینه سازی وضوح تصویر (هنگامی که از شما خواسته شد) احتمال پیکسل زدایی را در این سطح بزرگنمایی به حداقل می رسانید .

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

تصاویر نقشه را انتخاب کنید
تصاویر را برای به روزرسانی مشخص می کند. می توانید بیش از یک تصویر نقشه را انتخاب کنید.

GEOMAPIMAGEUPDATE (Command)

Updates map images from the online maps service and optionally resets their resolution
for optimal on-screen viewing.

Find

Consequently, you obtain the most current imagery from the online maps service.

This command updates the map image only if you are signed in to Autodesk 360.

By default, when you capture a map image, the resolution of the map image defaults
to the resolution of the online map. This resolution may not be optimal for the map
image, specially when zoomed to the extents of the map image. By choosing to optimize
the resolution (when prompted to) you minimize the probability of pixelization at
this zoom level.

The following prompts are displayed.

Select map images
Specifies the map images to update. You can select more than one map image.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.