لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTXT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTXT (متغیر سیستم) در اتوکد

قد متن ابعاد را مشخص می کند ، مگر اینکه سبک متن فعلی دارای یک ارتفاع ثابت باشد.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.1800 (امپریالیستی) یا 2.5000 (متریک)