لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMTSZ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTSZ (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه سکته های مورب بجای سرهای فلش را برای اندازه گیری خطی ، شعاع و قطر مشخص می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0.0000

0

سرهای فلش را ترسیم می کند.

0

به جای تیرهای فلش ، سکته های مورب را ترسیم می کند. اندازه سکته های مورب با این مقدار ضرب شده با مقدار DIMSCALE تعیین می شود.