دستور DIMTIX (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMTIX (متغیر سیستم) در اتوکد

متن را بین خطوط پسوند ترسیم می کند.

نوع: تعویض
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: خاموش

خاموش

در صورت وجود فضای کافی ، برای ابعاد خطی و زاویه ای ، متن ابعاد در داخل خطوط فرمت قرار می گیرد.

بر

متن ابعاد را بین خطوط پسوند ترسیم می کند ، حتی اگر معمولاً خارج از آن خطوط قرار گیرد. برای شعاع و ابعاد قطر ، DIMTIX روی متن همیشه به ابعاد در خارج از دایره یا قوس فشار می دهد.