دستور DIMLWE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMLWE (متغیر سیستم) در اتوکد

وزنه خط را به خطوط فرمت اختصاص می دهد.

نوع: آنوم
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: -2

-1

وزنه خط را به “BYLAYER” تنظیم می کند.

-2

وزنه خط را به “BYBLOCK” تنظیم می کند.

-3

وزنه خط را به “DEFAULT” تنظیم می کند. “DEFAULT” توسط متغیر سیستم LWDEFAULT کنترل می شود.

سایر مقادیر معتبر وارد شده در صدها میلیمتر شامل 0 ، 5 ، 9 ، 13 ، 15 ، 18 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 ، 40 ، 50 ، 53 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 ، 106 ، 120 ، 140 ، 158 ، 200 و 211.

همه مقادیر باید در صدها میلیمتر وارد شوند. (برای تبدیل مقادیر از اینچ به صدم میلیمتر مقدار 2540 را ضرب کنید.)