لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DIMALTF (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTF (متغیر سیستم) در اتوکد

ضرب را برای واحدهای جایگزین کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 25.4000 (امپریالیستی) یا 0.0394 (متریک)

اگر DIMALT روشن باشد ، DIMALTF ابعاد خطی را با یک عامل ضرب می کند تا یک مقدار در یک سیستم اندازه گیری متناوب تولید کند. مقدار اولیه تعداد میلیمترهای اینچ را نشان می دهد.