دستور COMPASS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COMPASS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که قطب نما سه بعدی در نمای فعلی خاموش یا خاموش است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

قطب نما سه بعدی را خاموش می کند

1

قطب نما سه بعدی را روشن می کند