لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور COMPASS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COMPASS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که قطب نما سه بعدی در نمای فعلی خاموش یا خاموش است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

0

قطب نما سه بعدی را خاموش می کند

1

قطب نما سه بعدی را روشن می کند