لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CMFADEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMFADEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

میزان کمرنگی را از طریق شفافیت برای همه مدل های هماهنگی پیوست کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 40

مقادیر معتبر از 0 تا 90 است.

0 مدل های هماهنگی کم رنگ نمی شوند.
0 درصد کم نور تا 90 درصد را کنترل می کند.

از CMFADEOPACITY با CMFADECOLOR استفاده کنید تا تفاوت بین هندسه ترسیم و مدلهای هماهنگی پیوست ساده تر شود.