دستور CMFADEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMFADEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

میزان کمرنگی را از طریق شفافیت برای همه مدل های هماهنگی پیوست کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 40

مقادیر معتبر از 0 تا 90 است.

0 مدل های هماهنگی کم رنگ نمی شوند.
0 درصد کم نور تا 90 درصد را کنترل می کند.

از CMFADEOPACITY با CMFADECOLOR استفاده کنید تا تفاوت بین هندسه ترسیم و مدلهای هماهنگی پیوست ساده تر شود.