لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور ANNOTATIVEDWG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ANNOTATIVEDWG (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که نقشه هنگام وارد شدن به نقشه دیگر ، به عنوان یک بلوک annotative رفتار خواهد کرد یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 0

0

Nonannotative

1

annotative

توجه: متغیر سیستم ANNOTATIVEDWG تنها در صورتی خواندن قابل خواندن خواهد بود که این نقشه شامل اشیاء annotative باشد.