دستور ANALYSISOPTIONS

با اجرای این دستور پنجره ای باز می شود که می توان در آن بازه رنگبندی دستورات ANALYSISCURVATURE ، ANALYSISDRAFT و ANALYSISZEBRA را تغییر داد.

 

گزینه های صفحه نمایش برای گورخر، انحنا، تجزیه و تحلیل را تنظیم می کند.

جعبه محاوره ای گزینه های تجزیه و تحلیل نمایش داده می شود.

 

منابع مرتبط
تجزیه و تحلیل جعبه گفتگو
دستورالعمل ها برای بررسی مدل های سه بعدی

مفاهیم مرتبط
درباره تجزیه و تحلیل پیش بینی زاویه

ANALYSISOPTIONS (Command)

Sets the display options for zebra, curvature, and draft analysis.

Find

The Analysis Options dialog box is displayed.

Learning AutoCad

 


VCad