لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور AFLAGS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AFLAGS (متغیر سیستم) در اتوکد

گزینه هایی را برای attribute ها تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 16

مقدار مجموع موارد زیر است:

0

هیچ حالت attribute انتخاب نشده است

1

نامرئی (Invisible)

2

مقدار ثابت (Constant)

4

تأیید شده (Verify)

8

از پیش تعیین شده (Preset)

16

موقعیت قفل در بلوک (Lock position in block)

32

چندین خطی (Multiple lines)