لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور 3DDWFPREC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور 3DDWFPREC (متغیر سیستم) در اتوکد

میزان دقت 3D DWF یا 3D DWFx را در اتوکد کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

این متغیر سیستم دامنه ای از 1 تا 6 دارد. مقادیر بالاتر دارای دقت بالاتری می باشند.

مقدار 3DDWFPREC

ارزش انحراف

1

1

2

0.5

3

0.2

4

0.1

5

0.01

6

0.001

توجه: تنظیم مقدار 3DDWFPREC از 5 یا 6 باعث ایجاد فایل ها یا برگه های بسیار بزرگ در DWF یا DWFx می شود.