دستور UCS3DPARADISPLAYSETTING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور UCS3DPARADISPLAYSETTING (متغیر سیستم) در اتوکد

نماد UCS را هنگام خاموش کردن نمای چشم انداز و سبک بصری سه بعدی نشان می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

خاموش نماد UCS با خاموش کردن چشم انداز نمایش داده نمی شود و یک سبک بصری سه بعدی جریان می یابد.

1

بر. نماد UCS با خاموش کردن چشم انداز نمایش داده می شود و یک سبک بصری سه بعدی جریان می یابد.

توجه: دستور UCSICON همچنین برای نمایش نماد UCS باید روشن باشد.