دستور TRIMMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور TRIMMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا لبه های انتخاب شده برای محفظه ها و فیله ها بریده می شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

لبه های انتخاب شده را دست نخورده می گذارد

1

لبه ها را تا انتهای خطوط چمبر و قوس فیله انتخاب کرد