دستور RASTERPERCENT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور RASTERPERCENT (متغیر سیستم) در اتوکد

حداکثر درصد حافظه مجازی موجود را که برای ترسیم تصویر شطرنجی مجاز است تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 20