دستور MESH در اتوکد

MESH (فرمان)

یک شیء اولیه مش مشبک سه بعدی مانند جعبه ، مخروط ، استوانه ، هرم ، کره ، گوه یا توروس ایجاد می کند.

علامت

اشکال اصلی مش ، معروف به مش اولیه ، معادل اشکال بدوی برای جامدات سه بعدی هستند. شما می توانید اشیاء مش را با صاف کردن ، خارش ، اصلاح و تقسیم چهره تغییر شکل دهید. همچنین می توانید لبه ها ، صورت ها و عمودی ها را بکشید تا فرم کلی شکل بگیرد.

توجه: به طور پیش فرض ، بدوی جدید مش بدون صافی ایجاد می شوند. برای تغییر یکنواختی پیش فرض ، سریعاً در قسمت Command MESH را وارد کنید. سپس قبل از مشخص کردن نوع مش اولیه که می خواهید ایجاد کنید ، گزینه Settings را تعیین کنید.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

جعبه

یک جعبه مش سه بعدی ایجاد می کند.

طول طرفین را مشخص کنید.

گوشه اول / نبش

یک گوشه جعبه مش را تنظیم می کند.

مرکز

مرکز جعبه مش را تنظیم می کند.

مکعب

تمام لبه های جعبه را به طول مساوی تنظیم می کند.

طول

طول جعبه مش را در امتداد محور X تنظیم می کند.

عرض

عرض جعبه مش را در امتداد محور Y تنظیم می کند.

قد

ارتفاع جعبه مش را در امتداد محور Z تنظیم می کند.

2Point (ارتفاع)

ارتفاع را بر اساس فاصله بین دو نقطه تنظیم می کند.

مخروط

یک توری سه بعدی با پایه دایره ای یا بیضوی ایجاد می کند که به صورت متقارن به یک نقطه یا صورت مسطح می چسبد.

قطر و ارتفاع را مشخص کنید.

نقطه مرکزی مرکز

نقطه مرکزی پایه مخروط مش را تنظیم می کند.

3P (سه امتیاز)

مکان ، اندازه و صفحه مخروط مش را با مشخص کردن سه نقطه تنظیم می کند. نکته سوم اندازه و چرخش مسطح پایه مخروط را تعیین می کند.

2P (قطر)

قطر پایه مخروط مش را بر اساس دو نقطه تعریف می کند.

Ttr (مماس ، مماس ، شعاع)

پایه مخروط مش را با شعاع مشخصی كه به دو نقطه در اشیاء مماس باشد ، تعریف می كند :

 • برای مماس اول روی شی قرار دهید. یک نقطه را روی یک شی قرار می دهد تا به عنوان اولین نقطه مماس عمل کند.
 • برای مماس دوم روی شی قرار دهید. یک نقطه را روی یک شی قرار می دهد تا به عنوان دومین نقطه مماس عمل کند.
 • شعاع دایره. شعاع پایه مخروط مش را تنظیم می کند.اگر معیارهای مشخص شده می توانند چندین نتیجه داشته باشند ، از نزدیکترین نقاط مماس استفاده می شود.
بیضوی

پایه بیضوی برای مخروط مش مشخص می کند.

 • انتهای محور اول. نقطه شروع برای اولین محور پایه مخروط مش را تنظیم می کند و سپس سایر نقاط انتهایی محور را مشخص می کند.
 • مرکز روش ایجاد یک پایه مخروطی مش بیضوی را که با نقطه مرکزی پایه شروع می شود ، مشخص می کند. سپس فاصله را تا محور اول (شعاع) و نقطه انتهایی محور دوم تنظیم می کنید.
شعاع پایه

شعاع پایه مخروط مش را تنظیم می کند.

قطر

قطر پایه مخروط را تنظیم می کند.

قد

ارتفاع مخروط مش را در امتداد محوری که عمود بر صفحه پایه است تنظیم می کند.

2Point (ارتفاع)

با مشخص کردن فاصله بین دو نقطه ، ارتفاع مخروط مش را مشخص می کند.

نقطه پایانی محور

موقعیت نقطه بالای مخروط یا مرکز چهره بالای یک فروم مخروط را تنظیم می کند. جهت گیری نقطه انتهایی محور می تواند در هر مکانی در فضای سه بعدی باشد.

شعاع بالا

شعاع بالای مخروط را مشخص می کند ، و یک فروستوم مخروطی ایجاد می کند.

سیلندر

یک سیلندر مش سه بعدی ایجاد می کند.

اندازه پایه و ارتفاع را مشخص کنید.

نقطه مرکزی مرکز

نقطه مرکزی پایه استوانه مش را تنظیم می کند.

3P (سه امتیاز)

با مشخص کردن سه نقطه ، مکان ، اندازه و صفحه سیلندر مش را تنظیم می کند. نکته سوم اندازه و چرخش مسطح پایه سیلندر مش را تعیین می کند.

2P (قطر)

قطر پایه استوانه مش را با مشخص کردن دو نقطه تنظیم می کند.

2Point (ارتفاع)

با مشخص کردن فاصله بین دو نقطه ، ارتفاع استوانه مش را مشخص می کنید.

Ttr (مماس ، مماس ، شعاع)

پایه استوانه مش را با شعاع مشخصی مشخص می کند که برای دو ماده مماس باشد. اگر معیارهای مشخص شده می توانند چندین نتیجه داشته باشند ، از نزدیکترین نقاط مماس استفاده می شود.

شعاع پایه

شعاع پایه استوانه مش را تنظیم می کند.

قطر

قطر پایه سیلندر را تنظیم می کند.

قد

ارتفاع استوانه مش را در امتداد محوری كه عمود بر صفحه پایه است تنظیم می كند.

نقطه پایانی محور

موقعیت چهره بالای استوانه را تنظیم می کند. جهت گیری نقطه انتهایی محور می تواند در هر مکانی در فضای سه بعدی باشد.

بیضوی

پایه بیضوی برای استوانه مش را مشخص می کند.

 • انتهای محور اول. نقطه شروع و نقطه انتهایی برای اولین محور پایه مخروط مش را تنظیم می کند. سپس ارتفاع (نقطه انتهایی محور دوم) را تنظیم کنید.
 • مرکز روش ایجاد یک پایه مخروطی مش بیضوی را که با نقطه مرکزی پایه شروع می شود و شعاع و ارتفاع را مشخص می کند ، مشخص می کند.

هرم

یک هرم مش سه بعدی ایجاد می کند.

قطر و ارتفاع را مشخص کنید.

نقطه مرکزی مرکز

نقطه مرکزی پایه هرم مش را تنظیم می کند.

حاشیه، غیرمتمرکز

طول یک لبه پایه هرم مش را تنظیم می کند ، همانطور که توسط دو نقطه مشخص شده است.

طرفها

تعداد طرفین برای هرم مش را تنظیم می کند. مقدار مثبت را از 3-32 وارد کنید.

شعاع پایه

شعاع پایه هرم مش را تنظیم می کند.

کتیبه

مشخص می کند که پایه هرم مش کشی شده یا در شعاع پایه کشیده شده است.

قد

ارتفاع هرم مش را در امتداد محوری که عمود بر صفحه پایه است تنظیم می کند.

2Point (ارتفاع)

با مشخص کردن فاصله بین دو نقطه ، ارتفاع استوانه مش را مشخص می کنید.

نقطه پایانی محور

موقعیت نقطه بالای هرم یا مرکز چهره بالای یک فروم هرم را تنظیم می کند. جهت گیری نقطه انتهایی محور می تواند در هر مکانی در فضای سه بعدی باشد.

شعاع بالا

شعاع بالای هرم مش را مشخص می کند و یک فروم هرمی ایجاد می کند.

دور نوشت

مشخص می کند که پایه هرم به شعاع پایه تقسیم شده است ، یا به دور آن کشیده شده است.

کره

یک کره مش سه بعدی ایجاد می کند.

اندازه کره (قطر یا شعاع) را مشخص کنید.

نقطه مرکز

نقطه مرکز کره را تنظیم می کند.

 • شعاع. یک کره مش بر اساس شعاع مشخص ایجاد می کند.
 • قطر یک کره مش بر اساس قطر مشخص ایجاد می کند.
3P (سه امتیاز)

با مشخص کردن سه نقطه ، مکان ، اندازه و صفحه سطح مش را تنظیم می کند.

2P (قطر)

قطر کره مش را با مشخص کردن دو نقطه تنظیم می کند.

Ttr (مماس ، مماس ، شعاع)

یک کره مش با شعاع مشخص را مشخص می کند که به دو نقطه در اشیاء مماس است:

اگر معیارهای مشخص شده می توانند چندین نتیجه داشته باشند ، از نزدیکترین نقاط مماساستفاده می شود.

گوه

یک گوه مش سه بعدی ایجاد می کند.

طول و عرض پایه و ارتفاع را مشخص کنید.

گوشه اول

گوشه اول پایه گوه مش را تنظیم می کند.

گوشه دیگر
گوشه مخالف پایه گوه مش ، واقع در صفحه X ، Y را تنظیم می کند.
مرکز

نقطه مرکزی پایه گوه مش را تنظیم می کند.

مکعب

تمام لبه های پایه گوه مش را به طول مساوی تنظیم می کند.

طول

طول پایه گوه مش را در امتداد محور X تنظیم می کند.

عرض

عرض جعبه مش را در امتداد محور Y تنظیم می کند.

قد

ارتفاع گوه مش را تنظیم می کند. برای ترسیم قد در امتداد محور Z مثبت UCS فعلی ، یک مقدار مثبت وارد کنید . برای کشیدن قد در امتداد محور Z منفی ، مقدار منفی وارد کنید .

2Point (ارتفاع)

با مشخص کردن فاصله بین دو نقطه ، ارتفاع گوه مش را مشخص می کنید.

توروس

یک مشعل مشبک سه بعدی مشبک ایجاد می کند.

دو مقدار را مشخص کنید: اندازه لوله و فاصله از مرکز توروس تا مرکز لوله.

نقطه مرکز

نقطه مرکزی توروس مش را تنظیم می کند.

3P (سه امتیاز)

با مشخص کردن سه نقطه در مسیری که لوله از آن عبور می کند ، مکان ، اندازه و چرخش توروس مش را تنظیم می کنید.

2P (قطر توروس)

قطر توروس مش را با مشخص کردن دو نقطه تنظیم می کند. قطر از نقطه مرکزی توروس تا نقطه مرکزی لوله محاسبه می شود.

Ttr (مماس ، مماس ، شعاع)

شعاع مشبک مشبک را مشخص می کند که برای دو ماده مماس است. نقاط مماس مشخص در UCS فعلی پیش بینی شده است. اگر معیارهای مشخص شده می توانند چندین نتیجه داشته باشند ، از نزدیکترین نقاط مماس استفاده می شود.

رادیوس (torus)

شعاع توروس مش را که از نقطه مرکزی توروس تا نقطه مرکزی لوله اندازه گیری می کند ، تنظیم می کند.

قطر (torus)

قطر توروس مش ، از نقطه مرکزی توروس تا نقطه مرکزی لوله اندازه گیری می کند.

شعاع لوله

شعاع نمایه ای را که در مسیر توروس مش جارو می کند تنظیم می کند.

2Point (شعاع لوله)

شعاع مشخصات لوله را بر اساس فاصله بین دو نقطه تنظیم می کند.

قطر لوله

قطر مشخصات لوله مش مشبک را تنظیم می کند.

تنظیمات

مقادیر نرم و صافی را برای جسم مش جدید اصلاح می کند.

سطح صافی

درجه اولیه صاف بودن یا گرد بودن را برای شبکه اعمال می کند. 0 را وارد کنید تا صافی از بین برود. برای افزایش درجه صافی یک عدد صحیح مثبت تا 4 وارد کنید . مقدار برای جلسه ترسیم فعلی حفظ شده است. این مقدار صافی با مقدار SMOOTHMESHMAXLEV محدود شده است.

Tessellation

کادر گفتگوی گزینه Mesh Primitive Options را باز می کند ، جایی که می توانید مقادیر tessellation (تعداد چهره ها) را برای هر بعد از گزینه مش مشکی به روز کنید.

MESH (Command)

Creates a 3D mesh primitive object such as a box, cone, cylinder, pyramid, sphere,
wedge, or torus.

Find

The basic mesh forms, known as mesh primitives, are the equivalent of the primitive
forms for 3D solids.

You can reshape mesh objects by smoothing, creasing, refining, and splitting faces.
You can also drag edges, faces, and vertices to mold the overall form.

NOTE:By default, new mesh primitives are created with no smoothness. To change the default
smoothness, enter MESH at the Command prompt. Then specify the Settings option before
you specify the type of mesh primitive you want to create.

The following prompts are displayed.

Box

Creates a 3D mesh box.

Specify the length of the sides.

First corner / Corner

Sets one corner of the mesh box.

Center

Sets the center of the mesh box.

Cube

Sets all edges of the box to be of equal length.

Length

Sets the length of the mesh box along the X axis.

Width

Sets the width of the mesh box along the Y axis.

Height

Sets the height of the mesh box along the Z axis.

2Point (height)

Sets the height based on the distance between two points.

Cone

Creates a 3D mesh with a circular or elliptical base that tapers symmetrically to
a point or to a planar face.

Specify the diameter and height.

Center point of base

Sets the center point of the base of the mesh cone.

3P (three points)

Sets the location, size, and plane of the mesh cone by specifying three points. The
third point sets the size and planar rotation of the cone base.

2P (diameter)

Defines the base diameter of the mesh cone based on two points.

Ttr (tangent, tangent, radius)

Defines the base of the mesh cone with a specified radius that is tangent to two points
on objects:

 • Point on object for first tangent. Sets a point on an object to serve as the first tangent point.
 • Point on object for second tangent. Sets a point on an object to serve as the second tangent point.
 • Radius of circle. Sets the radius of the mesh cone base.If the specified criteria can produce multiple results, the closest tangent points
  are used.
Elliptical

Specifies an elliptical base for the mesh cone.

 • Endpoint of first axis. Sets the start point for the first axis of the mesh cone base and then specifies the
  other axis endpoints.
 • Center. Specifies the method for creating an elliptical mesh cone base that starts with the
  center point of the base. You then set the distance to the first axis (the radius)
  and the endpoint of the second axis.
Base radius

Sets the radius of the mesh cone base.

Diameter

Sets the diameter for the base of the cone.

Height

Sets the height of the mesh cone along an axis that is perpendicular to the plane
of the base.

2Point (height)

Defines the height of the mesh cone by specifying the distance between two points.

Axis endpoint

Sets the location of the top point of the cone or the center of the top face of a
cone frustum. The orientation of the axis endpoint can be anywhere in 3D space.

Top radius

Specifies the top radius of the cone, creating a cone frustum.

Cylinder

Creates a 3D mesh cylinder.

Specify the size of the base and height.

Center point of base

Sets the center point of the mesh cylinder base.

3P (three points)

Sets the location, size, and plane of the mesh cylinder by specifying three points.
The third point sets the size and planar rotation of the mesh cylinder base.

2P (diameter)

Sets the diameter of the mesh cylinder base by specifying two points.

2Point (height)

Defines the height of the mesh cylinder by specifying the distance between two points.

Ttr (tangent, tangent, radius)

Defines the base of the mesh cylinder with a specified radius that is tangent to two
objects. If the specified criteria can produce multiple results, the closest tangent
points are used.

Base radius

Sets the radius of the mesh cylinder base.

Diameter

Sets the diameter for the base of the cylinder.

Height

Sets the height of the mesh cylinder along an axis that is perpendicular to the plane
of the base.

Axis endpoint

Sets the location of the top face of the cylinder. The orientation of the axis endpoint
can be anywhere in 3D space.

Elliptical

Specifies an elliptical base for the mesh cylinder.

 • Endpoint of first axis. Sets the start point and endpoint for the first axis of the mesh cone base. Then sets
  the height (second axis endpoint).
 • Center. Specifies the method for creating an elliptical mesh cone base that starts with the
  center point of the base and specifies the radius and the height.

Pyramid

Creates a 3D mesh pyramid.

Specify the diameter and height.

Center point of base

Sets the center point of the mesh pyramid base.

Edge

Sets the length of the one edge of the mesh pyramid base, as indicated by two points
that you specify.

Sides

Sets the number of sides for the mesh pyramid. Enter a positive value from 3-32.

Base radius

Sets the radius of the mesh pyramid base.

Inscribed

Specifies that the base of the mesh pyramid is inscribed, or drawn within, the base
radius.

Height

Sets the height of the mesh pyramid along an axis that is perpendicular to the plane
of the base.

2Point (height)

Defines the height of the mesh cylinder by specifying the distance between two points.

Axis endpoint

Sets the location of the top point of the pyramid or the center of the top face of
a pyramid frustum. The orientation of the axis endpoint can be anywhere in 3D space.

Top radius

Specifies the top radius of the mesh pyramid, creating a pyramid frustum.

Circumscribed

Specifies that the base of the pyramid is circumscribed, or is drawn around, the base
radius.

Sphere

Creates a 3D mesh sphere.

Specify the size of the sphere (diameter or radius).

Center point

Sets the center point of the sphere.

 • Radius. Creates a mesh sphere based on a specified radius.
 • Diameter. Creates a mesh sphere based on a specified diameter.
3P (three points)

Sets the location, size, and plane of the mesh sphere by specifying three points.

2P (diameter)

Sets the diameter of the mesh sphere by specifying two points.

Ttr (tangent, tangent, radius)

Defines a mesh sphere with a specified radius that is tangent to two points on objects:

If the specified criteria can produce multiple results, the closest tangent points
are used.

Wedge

Creates a 3D mesh wedge.

Specify the length and width of the base and the height.

First corner

Sets the first corner of the mesh wedge base.

Other corner
Sets the opposite corner of the mesh wedge base, located on the X,Y plane.
Center

Sets the center point of the mesh wedge base.

Cube

Sets all edges of the mesh wedge base to be of equal length.

Length

Sets the length of the mesh wedge base along the X axis.

Width

Sets the width of the mesh box along the Y axis.

Height

Sets the height of the mesh wedge. Enter a positive value to draw the height along
the positive Z axis of the current UCS. Enter a negative value to draw the height along the negative
Z axis.

2Point (height)

Defines the height of the mesh wedge by specifying the distance between two points.

Torus

Creates a 3D mesh primitive torus.

Specify two values: the size of the tube and the distance from the center of the torus
to the center of the tube.

Center point

Sets the center point of the mesh torus.

3P (three points)

Sets the location, size, and rotation of the mesh torus by specifying three points
along the path that the tube passes through.

2P (torus diameter)

Sets the diameter of the mesh torus by specifying two points. The diameter is calculated
from the center point of the torus to the center point of the tube.

Ttr (tangent, tangent, radius)

Defines a mesh torus radius that is tangent to two objects. The specified tangent
points are projected into the current UCS.

If the specified criteria can produce multiple results, the closest tangent points
are used.

Radius (torus)

Sets the radius of the mesh torus, measured from the center point of the torus to
the center point of the tube.

Diameter (torus)

Sets the diameter of the mesh torus, measured from the center point of the torus to
the center point of the tube.

Tube radius

Sets the radius of the profile that is swept around the mesh torus path.

2Point (tube radius)

Sets the radius of the profile of the tube based on the distance between two points.

Tube diameter

Sets the diameter of the profile of the mesh torus tube.

Settings

Modifies the smoothness and tessellation values for the new mesh object.

Level of smoothness

Sets the initial degree of smoothness, or roundness, to be applied to the mesh. Enter
0 to eliminate smoothness. Enter a positive integer up to 4 for increased degrees of
smoothness. The value is retained for the current drawing session.

This smoothness value is limited by the value of SMOOTHMESHMAXLEV.

Tessellation

Opens the Mesh Primitive Options dialog box, where you can update tessellation values
(the number of faces) for each dimension of a mesh primitive option.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *