دستور LOFTNORMALS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور LOFTNORMALS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل عادی یک جسم lofted که در آن از طریق مقاطع عبور می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱

این تنظیمات هنگام مشخص کردن مسیر یا منحنی های VCade نادیده گرفته می شود.

۰

تصمیم گرفت

۱

متناسب صاف

۲

شروع مقطع

۳

پایان بخش

۴

مقاطع شروع و پایان

۵

تمام مقطع

۶

از زاویه و بزرگی پیش نویس استفاده کنید

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​