دستور DVIEW در اتوکد

DVIEW (فرمان)

با استفاده از دوربین و هدف ، طرح ریزی موازی یا منظره چشم انداز را تعریف می کند.

توجه: ZOOM و PAN شفاف در DVIEW موجود نیست. هنگامی که یک منظر منظر را تعریف می کنید ، ZOOM ، PAN ، ZOOM شفاف و PAN در حالی که این نمای فعلی است موجود نیست.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

انتخاب شی

هنگام تغییر بازدیدها ، اشیاء مورد استفاده در تصویر پیش نمایش را مشخص می کند. انتخاب اشیاء بیش از حد ، کشیدن و به روزرسانی تصویر را کند می کند.

DVIEWBLOCK

اگر دکمه Enter را در اعلان Select Objects فشار دهید ، DVIEWBLOCK یک تصویر پیش نمایش را نشان می دهد. می توانید بلوک DVIEWBLOCK خود را در یک واحد به میزان 1 واحد در یک واحد واحد ایجاد کنید ، که منشأ آن در گوشه پایین سمت چپ است. تصویر زیر نمونه ای از استفاده از پیش فرض DVIEWBLOCK برای تنظیم نمای را نشان می دهد (حرکت مکان نما گرافیکی نمایش را تنظیم می کند).

مشخصات نقطه

نمای را زیر دوربین می چرخاند. نکته ای که با دستگاه اشاره گر خود انتخاب می کنید ، یک نقطه شروع برای عملیات کشیدن است. هنگام مشاهده دستگاه اشاره گر ، جهت مشاهده شما در مورد نقطه تغییر می کند. زاویه ها باید مثبت باشند. زاویه جهت نمای جلوی نمای را نشان می دهد و زاویه قدر آن را تا چه اندازه مشاهده می کند.

دوربین

با چرخاندن دوربین در مورد نقطه هدف ، موقعیت دوربین جدید را مشخص می کند. دو زاویه میزان چرخش را تعیین می کند.

موقعیت مکانی دوربین

موقعیت دوربین را بر اساس نقطه مشخص شده تنظیم می کند.

از XY Plane وارد زاویه شوید

موقعیت دوربین را با زاویه ای بالاتر از یا زیر صفحه XY تنظیم می کند. زاویه 90 درجه از بالا به نظر می رسد ، و زاویه ای از 90 به زیر می آید. زاویه دوربین 0 درجه ، دوربین را به موازات صفحه XY سیستم مختصات کاربر (UCS) قرار می دهد.

تغییر (زاویه در)

بین دو حالت ورودی زاویه تغییر می کند. وارد کردن یک زاویه در قسمت Command حرکت مکان نما را قفل می کنید ، بنابراین فقط موقعیت های موجود برای آن زاویه را می بینید. Toggle حرکت مکان نما را برای زاویه باز می کند و می توانید از مکان نما برای چرخاندن دوربین استفاده کنید.

زاویه را در XY Plane از X Axis وارد کنید

موقعیت را با زاویه ای در صفحه XY نسبت به محور X UCS فعلی تنظیم می کند. این زاویه از -180 تا 180 درجه اندازه گیری می شود. زاویه چرخش از 0 درجه محور X از UCS را به سمت مبدا نگاه می کند.

تصویر نشان می دهد که دوربین از موقعیت اولیه خود به سمت چپ می چرخد و زاویه آن را از هواپیمای XY تغییر نمی دهد.

تغییر (زاویه از)

بین دو حالت ورودی زاویه تغییر می کند. وارد کردن یک زاویه در قسمت Command حرکت مکان نما را قفل می کنید ، بنابراین فقط موقعیت های موجود برای آن زاویه را می بینید. Toggle حرکت مکان نما را برای زاویه باز می کند و می توانید از مکان نما برای چرخاندن دوربین استفاده کنید.

هدف

با چرخاندن آن در اطراف دوربین موقعیت جدیدی را برای هدف مشخص می کند. اثر مانند چرخاندن سر شما برای دیدن قسمت های مختلف نقاشی از یک نقطه برتری است. دو زاویه میزان چرخش را تعیین می کند.

از XY Plane وارد زاویه شوید
از XY Plane وارد زاویه شوید
تغییر (زاویه در)
تغییر (زاویه در)
زاویه را در XY Plane از X Axis وارد کنید
زاویه را در XY Plane از X Axis وارد کنیداین تصویر تأثیر حرکت نقطه هدف را از چپ به راست نشان داده و زاویه آن را از هواپیمای XY بدون تغییر رها می کند.

تغییر (زاویه از)
تغییر (زاویه از)

فاصله

دوربین را در امتداد خط یا نسبت به هدف بین یا خارج می کند. این گزینه مشاهده پرسپکتیو را روشن می کند ، که باعث می شود اجسام دورتر از دوربین
کوچکتر از موارد نزدیک به دوربین ظاهر شوند. نماد چشم انداز ویژه جایگزین نماد سیستم مختصات می شود. از شما خواسته می شود فاصله جدید دوربین تا هدف را از آن خود کند.

یک نوار کشویی در امتداد قسمت بالای نقشه نقاشی از 0x تا 16x برچسب گذاری شده است ، و 1x فاصله فعلی را نشان می دهد. حرکت نوار کشویی به سمت راست ، فاصله بین دوربین و هدف را افزایش می دهد. حرکت آن به سمت چپ آن فاصله را کاهش می دهد. برای خاموش کردن مشاهده پرسپکتیو ، از گزینه خاموش گزینه اصلی DVIEW کلیک کنید.

اگر نقاط هدف و دوربین نزدیک به هم هستند ، یا اگر لنزهایی با فاصله کانونی را مشخص کنید ، ممکن است هنگام مشخص کردن مسافت جدید ، نقاشی خود را بسیار کم ببینید. اگر نقاشی خود را کم و یا هیچکدام مشاهده نکردید ، حداکثر مقدار مقیاس (16x) را امتحان کنید یا مسافت بزرگی را وارد کنید . برای بزرگنمایی نقشه بدون روشن کردن چشم انداز ، از گزینه Zoom DVIEW استفاده کنید.

این تصویر تأثیر حرکت دوربین در امتداد خط دید نسبت به هدف را نشان می دهد ، جایی که میدان دید ثابت است.

نکته ها

دوربین و نقاط هدف را با استفاده از مختصات X ، Y ، Z پیدا کنید . می توانید از فیلترهای نقطه XYZ استفاده کنید . برای کمک به شما در تعریف یک دید جدید ، یک خط باند لاستیکی از موقعیت فعلی دوربین به سمت صندلی های کراس کشیده می شود. از شما درخواست مکان جدید دوربین می شود. یک خط باند لاستیکی نقطه مورد نظر را به محل اتصال متصل می کند تا به شما کمک کند دوربین را نسبت به هدف قرار دهید. این تصویر هنگام تعویض دوربین و نقاط هدف ، تغییر در نمای را نشان می دهد . در هر حالت تنظیمات لنز و فاصله یکسان هستند.

برای اطلاعات در مورد ورود به زاویه جهت و بزرگی ، به مشخصات Point مراجعه کنید.

ماهی تابه

بدون تغییر سطح بزرگنمایی ، تصویر را تغییر می دهد.

بزرگنمایی

اگر مشاهده منظره خاموش باشد ، به طور پویا اندازه ظاهری اشیاء را در نمای فعلی افزایش می دهد یا کاهش می دهد . یک نوار کشویی در امتداد قسمت بالای نقشه نقاشی از 0x تا 16x برچسب گذاری شده است ، که 1x مقیاس فعلی را نشان می دهد. حرکت نوار کشویی به سمت راست ، مقیاس را افزایش می دهد. حرکت آن به سمت چپ باعث کاهش مقیاس می شود. اگر مشاهده پرسپکتیو روشن باشد ، زوم طول لنز دوربین را تنظیم می کند ، که باعث تغییر در میدان دید می شود و باعث می شود کم و بیش تر نقاشی در یک دوربین معین و فاصله هدف قابل مشاهده باشد . طول لنز پیش فرض 50 میلی متر است ، آنچه را که می خواهید با دوربین 35 میلی متر و لنز 50 میلی متری شبیه سازی کنید . افزایش طول لنز شبیه به تعویض لنز تله فوتو است. کاهش طول لنز ، همانطور که با یک لنز با زاویه دید گسترده است ، میدان دید را گسترده تر می کند. یک نوار کشویی در امتداد قسمت بالای نقشه نقاشی از 0x تا 16x برچسب گذاری شده است ، با 1x طول لنز فعلی را نشان می دهد. حرکت نوار کشویی به راست ، طول لنز را افزایش می دهد . حرکت آن به سمت چپ ، طول لنز را کاهش می دهد.

پیچ – پیچیدن

پیچ و تاب یا منظره در اطراف خط دید است. زاویه پیچش در خلاف جهت عقربه های ساعت ، با 0 درجه به راست اندازه گیری می شود .

کلیپ

کلیپ نمایش ، قسمتهای مبهم از نقاشی که در پشت یا جلوی هواپیمای جلوی جلو قرار دارد. هواپیماهای جلوی جلو و عقب دیوارهای نامرئی هستند که
می توانید عمود بر خط دید بین دوربین و هدف قرار دهید.

بازگشت

اشیاء واقع در پشت هواپیمای بریده شده را مشاهده می کند.

 • فاصله از هدف. صفحه عقب گیر را قرار داده و گیره عقب را روشن می کند. فاصله مثبت ، هواپیمای قطع شده را بین هدف و دوربین قرار می دهد. فاصله منفی آن را فراتر از هدف قرار می دهد. می توانید از نوار کشویی برای کشیدن هواپیمای قطع استفاده کنید.
 • بر. قطع فاصله را در فاصله قطع فعلی روشن می کند.
 • خاموش گیره را خاموش می کند.
جلو

اشیاء واقع در بین دوربین و صفحه جلویی را مبهم می کند.

 • فاصله از هدف. صفحه جلو را قرار داده و جلوی آن را روشن می کنید. فاصله مثبت ، هواپیمای قطع شده را بین هدف و دوربین قرار می دهد. فاصله منفی آن را فراتر از هدف قرار می دهد. می توانید از نوار کشویی برای کشیدن هواپیمای قطع استفاده کنید.
 • چشم هواپیمای جلوی جلوی دوربین را قرار دهید.
 • بر. گیره جلو را روشن می کند. این گزینه فقط در صورت خاموش بودن مشاهده امکان پذیر است .
 • خاموش گیره جلو را خاموش می کند. این گزینه فقط در صورت خاموش بودن مشاهده امکان پذیر است .
خاموش

کلیپ جلو و عقب را خاموش می کند. اگر مشاهده پرسپکتیو روشن باشد ، قطع جلوی دوربین در وضعیت دوربین روشن می شود.

پنهان شدن

خطوط پنهان را روی اشیاء انتخاب شده سرکوب می کند تا به تجسم کمک کند. دایره ها ، جامدات ، ردپاها ، مناطق ، بخش های گسترده ای از پلی لاین ، صورت های سه بعدی ، مش های چند ضلعی و لبه های اکسترود شده اشیاء با ضخامت nonzero به عنوان سطوح مات در نظر گرفته می شوند که اشیاء را پنهان می کنند. این سرکوب خط پنهان سریعتر از آنچه توسط HIDE انجام شده است ، اما قابل طرح نیست.

خاموش

مشاهده دیدگاه را خاموش می کند. گزینه فاصله مشاهده دیدگاه را روشن می کند.

واگرد

اثرات آخرین عملکرد DVIEW را برعکس می کند. می توانید چندین عملیات DVIEW را خنثیسازی کنید.

DVIEW (Command)

Defines parallel projection or perspective views by using a camera and target.

NOTE:Transparent ZOOM and PAN are not available in DVIEW. When you define a perspective
view, ZOOM, PAN, transparent ZOOM and PAN are not available while that view is current.

The following prompts are displayed.

Object Selection

Specifies objects to use in the preview image as you change views. Selecting too many
objects slows image dragging and updating.

DVIEWBLOCK

If you press Enter at the Select Objects prompt, DVIEWBLOCK displays a preview image.
You can create your own DVIEWBLOCK block in a 1 unit by 1 unit by 1 unit area, with
its origin at the lower-left corner. The following illustration shows an example of
using the default DVIEWBLOCK to set the view (moving the graphics cursor adjusts the
view).

Point Specification

Rolls the view under the camera. The point you select with your pointing device is
a start point for the dragging operation. Your viewing direction changes about the
target point as you move the pointing device.

The angles must be positive. The direction angle indicates the front of the view,
and the magnitude angle determines how far the view rolls.

Camera

Specifies a new camera position by rotating the camera about the target point. Two
angles determine the amount of rotation.

Camera Location

Sets the camera’s position based on the specified point.

Enter Angle from the XY Plane

Sets the camera’s position at an angle above or below the XY plane. An angle of 90 degrees looks down from above, and an angle of -90 looks up
from below. A camera angle of 0 degrees places the camera parallel to the XY plane of the user coordinate system (UCS).

Toggle (Angle In)

Switches between two angle input modes. Entering an angle at the Command prompt locks
the cursor movement so you see only the positions available for that angle. Toggle
unlocks the cursor movement for the angle, and you can use the cursor to rotate the
camera.

Enter Angle in XY Plane from X Axis

Sets the position at an angle in the XY plane relative to the X axis of the current UCS. This angle measures from -180 to 180 degrees. A rotation
angle of 0 degrees looks down the X axis of the UCS toward the origin.

The illustration shows the camera rotating to the left from its initial position,
leaving its angle from the XY plane unchanged.

Toggle (Angle From)

Switches between two angle input modes. Entering an angle at the Command prompt locks
the cursor movement so you see only the positions available for that angle. Toggle
unlocks the cursor movement for the angle, and you can use the cursor to rotate the
camera.

Target

Specifies a new position for the target by rotating it around the camera. The effect
is like turning your head to see different parts of the drawing from one vantage point.
Two angles determine the amount of rotation.

Enter Angle from the XY Plane
Enter Angle from the XY Plane
Toggle (Angle In)
Toggle (Angle In)
Enter Angle in XY Plane from X Axis

Enter Angle in XY Plane from X Axis

The illustration shows the effect of moving the target point from left to right, leaving
its angle from the XY plane unchanged.

Toggle (Angle From)
Toggle (Angle From)

Distance

Moves the camera in or out along the line of sight relative to the target. This option
turns on perspective viewing, which causes objects farther from the camera to appear
smaller than those closer to the camera. A special perspective icon replaces the coordinate
system icon. You are prompted for the new camera-to-target distance.

A slider bar along the top of the drawing area is labeled from 0x to 16x, with 1x
representing the current distance. Moving the slider bar to the right increases the
distance between camera and target. Moving it to the left decreases that distance.
To turn off perspective viewing, click the Off option from the main DVIEW prompt.

If the target and camera points are close together, or if you specify a long-focal-length
lens, you might see very little of your drawing when you specify a new distance. If
you see little or none of your drawing, try the maximum scale value (16x) or enter
a large distance. To magnify the drawing without turning perspective viewing on, use
the Zoom option of DVIEW.

The illustration shows the effect of moving the camera along the line of sight relative
to the target, where the field of view remains constant.

Points

Locates the camera and target points using X,Y,Z coordinates. You can use XYZ point filters.

To help you define a new line of sight, a rubber-band line is drawn from the current
camera position to the crosshairs. You are prompted for a new camera location.

A rubber-band line connects the target point to the crosshairs to help you place the
camera relative to the target. The illustration shows the change in view as you swap
the camera and target points. Lens and distance settings are the same in each case.

For information about entering direction and magnitude angles, see Point Specification.

Pan

Shifts the image without changing the level of magnification.

Zoom

If perspective viewing is off, dynamically increases or decreases the apparent size
of objects in the current viewport.

A slider bar along the top of the drawing area is labeled from 0x to 16x, with 1x
representing the current scale. Moving the slider bar to the right increases the scale.
Moving it to the left decreases the scale.

If perspective viewing is on, Zoom adjusts the camera lens length, which changes the
field of view and causes more or less of the drawing to be visible at a given camera
and target distance. The default lens length is 50mm, simulating what you’d see with
a 35mm camera and a 50mm lens. Increasing the lens length is similar to switching
to a telephoto lens. Decreasing the lens length widens the field of view, as with
a wide-angle lens.

A slider bar along the top of the drawing area is labeled from 0x to 16x, with 1x
representing the current lens length. Moving the slider bar to the right increases
the lens length. Moving it to the left decreases the lens length.

Twist

Twists or tilts the view around the line of sight. The twist angle is measured counterclockwise,
with 0 degrees to the right.

Clip

Clips the view, obscuring portions of the drawing that are behind or in front of the
front clipping plane. The front and back clipping planes are invisible walls that
you can position perpendicular to the line of sight between the camera and target.

Back

Obscures objects located behind the back clipping plane.

 • Distance from Target. Positions the back clipping plane and turns on back clipping. A positive distance
  places the clipping plane between the target and the camera. A negative distance places
  it beyond the target. You can use the slider bar to drag the clipping plane.
 • On. Turns on back clipping at the current clipping distance.
 • Off. Turns off back clipping.
Front

Obscures objects located between the camera and the front clipping plane.

 • Distance from Target.Positions the front clipping plane and turns on front clipping. A positive distance
  places the clipping plane between the target and the camera. A negative distance places
  it beyond the target. You can use the slider bar to drag the clipping plane.
 • Eye. Positions the front clipping plane at the camera.
 • On. Turns on front clipping. This option is available only when perspective viewing is
  off.
 • Off. Turns off front clipping. This option is available only when perspective viewing is
  off.
Off

Turns off front and back clipping. If perspective viewing is on, front clipping remains
on at the camera position.

Hide

Suppresses hidden lines on the selected objects to aid in visualization. Circles,
solids, traces, regions, wide polyline segments, 3D faces, polygon meshes, and the
extruded edges of objects with nonzero thickness are considered to be opaque surfaces
that hide objects. This hidden line suppression is quicker than that performed by
HIDE, but it can’t be plotted.

Off

Turns off perspective viewing. The Distance option turns on perspective viewing.

Undo

Reverses the effects of the last DVIEW action. You can undo multiple DVIEW operations.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *