To-Change-the-Properties-of-Several-Layers-in-One-Operation

برای تغییر خصوصیات چندین لایه در یک عملیات

  1. ویژگی های لایه  پانل  لایه های صفحه اصلی را کلیک کنید .  پیدا کردن
  2. در نمای لیست Layer Properties Manager یکی از روشهای زیر را استفاده کنید:
    • Ctrl را فشار داده و نگه دارید و چندین لایه را انتخاب کنید.
    • Shift را فشار داده و نگه دارید و اولین و آخرین لایه را در یک بازه انتخاب کنید.
    • راست کلیک کرده و روی Show Filters in Layer List کلیک کنید. یک فیلتر لایه از لیست لایه ها انتخاب کنید.
  3. روی خصوصیاتی که می خواهید تغییر دهید کلیک کنید.