دستورات کار با نمایش های طرح بندی در اتوکد (Layout Viewports)

دستورات کار با نمایش های طرح بندی در اتوکد

از این دستورات برای کار با نماهای طرح استفاده کنید.